Water

Waterveiligheid waarborgen en water benutten en beheren.

Lees meer

Doelenboom

Beleidsdoel 3.1

Beschermen tegen overstroming

Operationele doelen

3.1.1 Kaders stellen voor regionale keringen

3.1.2 Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en toevoegen van ruimtelijke kwaliteit

3.1.3 Water robuust inrichten bevorderen

Beleidsdoel 3.2

Bijdragen aan schoon en voldoende water

Operationele doelen

3.2.1 Bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater

3.2.2 Zorgen voor schoon en voldoende grondwater

Beleidskader

 • Onze wettelijke taken liggen vooral verankerd in de Waterwet. De Watervisie 2021 vormt het strategische beleidskader en wat wij gaan doen is geconcretiseerd in een jaarlijks te actualiseren Uitvoeringsprogramma.
 • De provincie is kaderstellend voor het regionale watersysteem. De uitvoering van het waterbeheer ligt grotendeels bij Rijkswaterstaat, de drie waterschappen en de gemeenten. De provincie is deels uitvoerder van het grondwaterbeheer, provinciaal vaarwegbeheer, de vergunningverlening voor grootschalige industriële grondwateronttrekkingen en infiltraties (onder andere warmte-koudeopslag en drinkwaterwinningen).
 • De provincie is toezichthouder voor de waterschappen.
 • De provincie wijst zwemlocaties aan en is handhaver voor de zwemwaterkwaliteit.
 • De Drinkwaterwet bepaalt dat de provincie de drinkwatertarieven van PWN goedkeurt.
 • In de Structuurvisie en de ruimtelijke verordening zijn de ruimtelijke aspecten van het waterbeleid opgenomen. We vinden het belangrijk dat de ruimte goed en op duurzame wijze wordt gebruikt.

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

 • PS besluiten over een bijdrage aan regionale projecten voor De Nieuwe Afsluitdijk (fase 2) voor natuur, duurzame energie en recreatie en toerisme (OD 3.1.2)
 • GS besluiten over het projectplan voor de versterking van de Prins Hendrikdijk op Texel (OD 3.1.2)
 • GS en PS besluiten over de inzet van provinciale middelen voor het meekoppelen van kansen op het gebied van o.a. natuur, recreatie en regionale economie bij de versterking van de Markermeerdijken (OD 3.1.2).
 • Meerlaagsveiligheid: samen met de waterschappen informeren we de gemeenten over het  overstromingsrisico en de mogelijkheid van waterrobuust inrichten (ter ondersteuning van artikel 8a uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening). We ontwikkelen een aanpak om bij (ruimtelijke) projecten waarbij we als provincie betrokken zijn waterrobuustheid in de afwegingen mee te kunnen nemen. (OD 3.1.3)
 • Gemeenten gestimuleerd vooronderzoek te doen naar het creëren van nieuw zwemplekken (OD 3.2.1)
 • Gestart met de nadere uitwerking en uitvoering van de in de bijlage van de Watervisie genoemde 35 KRW maatregelen (OD 3.2.2)

Omgevingsfactoren

 • Het nationale beleid staat in het teken van decentralisatie en het vergroten van doelmatigheid en efficiency van beleid. Provincies staan steeds meer aan de lat voor integraal ruimtelijk-economisch beleid, waar water onderdeel van uitmaakt. Hiermee wordt voorgesorteerd op de komst van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 van kracht zal worden.
 • In 2014 is door de Tweede Kamer besloten over de Deltabeslissingen. Het Deltaprogramma gaat nu in uitvoering. Doel is ervoor te zorgen dat volgende generaties veilig zijn tegen overstromingen en over genoeg zoet water beschikken.
 • De economie trekt weer aan. Er gaat naar verwachting weer geïnvesteerd worden. Voor het waterbeleid – dat het deels moet hebben van meekoppelen met andere ruimtelijke ontwikkelingen - betekent dit nieuwe kansen om tot duurzame oplossingen te komen.  
 • Na een periode waarin vooral in termen van “je gaat erover of niet” naar taken en verantwoordelijkheden in het waterdomein werd gekeken (conform Nationaal Bestuursakkoord Water), staat nu voorop dat samen moet worden gewerkt om maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Nog steeds vanuit ieders taken en verantwoordelijkheden, maar met een goed oog voor elkaars belangen.