Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

In dit voorgeschreven onderdeel van de financiële begroting wordt inzicht geboden in de verplichtingen die de provincie heeft ten aanzien van arbeidskosten die jaarlijks een beslag leggen op de begroting. Het gaat hier om verplichtingen die in een jaar ontstaan en in latere jaren tot uitbetaling komen, maar niet op de balans zijn opgenomen.

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Vakantiedagen

0

0

0

0

Wachtgelden en aanvullende uitkeringen invaliditeit

2.000

0

0

Werkloosheidsuitkeringen

- als gevolg van reorganisatie

 60.000

42.000

42.000

33.000

- Overige werkloosheidsuitkeringen

26.000

26.000

26.000

8.000

Vroegpensioen (FPU)

-FPU + provincies

 -

-

- Reorganisatiekosten aanvulling suppletie

-

-

- Outsourcingskosten aanvulling suppletie

-

-

Totaal

88.000

68.000

68.000

41.000

Vakantiegelden

Door de invoering van het individueel keuzebudget (voortkomend uit de cao) worden vakantiegelden in het lopende jaar volledig uitbetaald.

Wachtgelden en aanvullende uitkeringen invaliditeit

Het betreft hier de voormalige medewerkers die op dit moment nog via de personeel- en salarisadministratie maandelijks een uitkering ontvangen. De Statenleden zijn buiten beschouwing gelaten conform artikel 44, lid 3 van het BBV.

Werkloosheidsuitkeringen

Het betreft hier de voormalige medewerkers die op dit moment maandelijks een uitkering ontvangen van het UWV en/of Loyalis.

FPU+ provincies

Het betreft hier de voormalige medewerkers die gebruik maken van deeltijd-FPU op basis van de Regeling FPU+provincies.

Reorganisatiekosten aanvulling suppletie

Het betreft hier de voormalige medewerkers die na boventalligheid gebruik hebben gemaakt van het FPU-arrangement uit het Sociaal Plan 2003-2007. Deze medewerkers krijgen een suppletie op hun reguliere FPU. De kosten hiervan worden maandelijks door de Provincie rechtstreeks aan het ABP betaald.

Outsourcingkosten aanvulling suppletie

Het betreft hier de voormalige medewerkers die als gevolg van outsourcing gebruik hebben gemaakt van het FPU-arrangement uit het Sociaal Plan 2003-2007. Deze medewerkers krijgen een suppletie op hun reguliere FPU. De kosten hiervan worden maandelijks door de Provincie rechtstreeks aan het ABP betaald.