Activa

5.3.4.1 Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (art. 34, 35 en 52)

 Omschrijving van de investeringen

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2014

Vermeerderingen in 2015

Verminderingen in 2015

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2015 (kolom 2+3-4)

Boekwaarde per 31-12-2015

Vermeerderingen 2016

Verminderingen 2016

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2016 (kolom 5+6-7)

Percentage van afschrijving

Rente %

Afschrijvingen t/m 2015

Afschrijving 2016

Afschrijvingen t/m 2016 (kol 11+12)

Boekwaarde per 1-1-2016 (kol 5-11)

Boekwaarde per 31-12-2016 (kol 14+6-7-12)

Gemiddelde boekwaarde (kol 14+15):2

Toegerekende rentelasten 2016 (ko 10*16)

Totaal van de kapitaallasten (kolom 12+17)

1

 2

 3

 4

 5

                                          6

                                          7

                                          8

                                          9

               10

                                         11

                                        12

                                           13

                                    14

                                    15

                                        16

                                        17

                                        18

 1.

IMMATERIËLE ACTIVA

 a.

kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

  1.

kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van

geldleningen en het saldo van agio en disagio

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                            -   

                                    -   

                                     -   

                                         -   

                                         -   

Subtotaal a.

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                            -   

                                    -   

                                     -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

 b.

kosten van onderzoek en ontwikkeling

Subtotaal b.

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                            -   

                                    -   

                                     -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

Totaal immateriële activa

                         -   

                         -   

                         -   

                         -   

                         -   

                         -   

                         -   

                         -   

                           -   

                      -   

                       -   

                         -   

                         -   

                         -   

 2.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

 a.

Investeringen met een economisch nut

  1.

Anticiperende gronden

                         7.664.266

                                         -   

                         6.332.000

                          1.332.266

                                         -   

                                         -   

                          1.332.266

           0,50

                            260.933

                                         -   

                               260.933

                      1.071.333

                       1.071.333

                           1.071.000

                                 5.000

                                 5.000

  2.

Gronden Wieringerrandmeer

                       29.985.315

                                         -   

                            923.000

                       29.062.315

                                         -   

                         3.344.000

                        25.718.315

           0,50

                         4.824.095

                                         -   

                            4.824.095

                  24.238.220

                  20.894.220

                      22.566.220

                              113.000

                              113.000

  3.

Grond archeologisch depot te Castricum

                           1.308.715

                                         -   

                           1.308.715

                                         -   

                                         -   

                           1.308.715

             1,61

                                         -   

                                         -   

                                            -   

                      1.308.715

                       1.308.715

                           1.308.715

                                21.000

                                21.000

  4.

Krediet Strategisch grondbeleid

                      25.079.487

                                         -   

                           1.401.000

                      23.678.487

                                         -   

                    1.552.000,00

                       22.126.487

           0,50

                         3.300.000

                                         -   

                            3.300.000

                  20.378.487

                   18.826.487

                       19.602.487

                               98.000

                               98.000

  6.

Krediet Beheergrondbank Laag-Holland

                              146.391

                                         -   

                                 5.000

                               141.391

                                         -   

                         56.000,00

                                85.391

           0,50

                                         -   

                                         -   

                                            -   

                           141.391

                            85.391

                               113.391

                                  1.000

                                  1.000

  7.

Krediet Revolving fund grondruilingen

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

           2,29

                                         -   

                                         -   

                                            -   

                                    -   

                                     -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

 8.

Grond Houtplein

                       28.815.044

                                         -   

                       28.815.044

                                         -   

                       28.815.044

             1,61

                         21.115.044

                                         -   

                            21.115.044

                    7.700.000

                     7.700.000

                         7.700.000

                             124.000

                             124.000

 9.

PASO-gronden

                       21.437.637

                                         -   

                         2.603.000

                       18.834.637

                                         -   

                   2.680.000,00

                        16.154.637

           0,50

                                         -   

                                            -   

                   18.834.637

                    16.154.637

                       17.494.637

                               87.000

                               87.000

 Subtotaal gronden en terreinen

                      114.436.855

                                         -   

                        11.264.000

                      103.172.855

                                         -   

                   7.632.000,00

                      95.540.855

                                         -   

                      29.500.072

                                         -   

                         29.500.072

                  73.672.783

                  66.040.783

                      69.856.449

                            449.000

                            449.000

 Subtotaal woonruimten

 9.

Een Nieuw Huis:

                                         -   

a. Renovatie Houtplein

                       41.079.203

                                         -   

                                         -   

                       41.079.203

                                         -   

                                         -   

                       41.079.203

 25jr/lin

           2,29

                          3.286.168

                          1.643.000

                             4.929.168

                  37.793.035

                   36.150.035

                       36.971.535

                            847.000

                         2.490.000

b. Nieuwbouw Dreef

                       13.936.735

                                         -   

                                         -   

                       13.936.735

                                         -   

                                         -   

                       13.936.735

 25jr/lin

           2,29

                            557.000

                            557.000

                               1.114.000

                   13.379.735

                   12.822.735

                         13.101.235

                            300.000

                            857.000

c. Parkeergarage Dreef

                        10.168.305

                                         -   

                                         -   

                        10.168.305

                                         -   

                                         -   

                        10.168.305

           2,29

                            407.000

                            407.000

                                814.000

                     9.761.305

                     9.354.305

                         9.557.805

                             219.000

                            626.000

 10.

Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen

                       18.474.682

                                         -   

                                         -   

                       18.474.682

                                         -   

                                         -   

                       18.474.682

 10jr/lin

            3,71

                        12.931.809

                          1.847.000

                          14.778.809

                    5.542.873

                     3.695.873

                          4.619.373

                              171.000

                          2.018.000

 12.

Aankoop/Restauratie en inrichting gebouw

 Mercurius te Wormer als archeologisch depot

                          2.949.571

                                         -   

                            925.000

                          2.024.571

                                         -   

                                         -   

                          2.024.571

 4

           7,50

                          2.024.571

                             2.024.571

                                    -   

                                     -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

13.

Bouwkrediet realisatie archeologisch depot te Castricum

                          9.351.299

                           1.837.901

                                         -   

                         11.189.200

                                         -   

                                         -   

                         11.189.200

           0,70

                                         -   

                            280.000

                               280.000

                     11.189.200

                   10.909.200

                        11.049.200

                               77.000

                            357.000

14.

Steunpunten voor dagelijks beheer (vaar)wegen

                                         -   

                            505.000

                                         -   

                            505.000

                            1.161.000

                                         -   

                          1.666.000

 10jr/lin

            1,50

                                         -   

                                51.000

                                   51.000

                        505.000

                       1.615.000

                          1.060.000

                                 7.000

                               58.000

 Subtotaal bedrijfsgebouwen

                      95.959.796

                          2.342.901

                            925.000

                      97.377.697

                            1.161.000

                                         -   

                      98.538.697

                       19.206.548

                         4.785.000

                          23.991.548

                     78.171.148

                   74.547.148

                       76.359.148

                           1.621.000

                         6.406.000

 Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

                                            -   

                                    -   

                                     -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

Subtotaal a. investeringen met een economisch nut  

                     210.396.650

                          2.342.901

                        12.189.000

                     200.550.551

                            1.161.000

                   7.632.000,00

                      194.079.551

                      48.706.620

                         4.785.000

                          53.491.620

                  151.843.931

                  140.587.931

                      146.215.598

                         2.070.000

                         6.855.000

 b.

Investeringen in openbare ruimte met een

maatschappelijk nut

(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken)

  1.

Provinciale wegen                                                   

                     920.335.158

                     164.055.000

                      52.840.000

                   1.031.550.158

                      192.150.000

                      79.358.000

                   1.144.342.158

 4

            1,50

                    893.200.000

                      80.807.000

                       974.007.000

                 138.350.158

                  170.335.158

                     154.342.658

                          2.314.000

                        83.121.000

  2.

Vervangingsinvesteringen wegen

                      52.994.395

                       14.559.000

                                         -   

                      67.553.395

                       18.554.000

                                         -   

                       86.107.395

 4

            1,50

                         4.240.000

                         2.702.000

                            6.942.000

                   63.313.395

                   79.165.395

                       71.239.000

                          1.253.000

                         3.955.000

  3.

Vervangingsinvesteringen vaarwegen

                        22.741.601

                         8.533.000

                                         -   

                        31.274.601

                      29.748.000

                                         -   

                        61.022.601

 4

            1,50

                           1.621.000

                          1.250.000

                             2.871.000

                   29.653.601

                     58.151.601

                      43.903.000

                            393.000

                          1.643.000

  4.

Niet te activeren wegenprojecten

                            754.907

                         5.986.000

                         5.986.000

                            754.907

                         3.623.000

                   3.623.000,00

                            754.907

                            754.907

                               754.907

                                    -   

                                     -   

                                         -   

                                         -   

                                         -   

Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met

                    een maatschappelijk nut

                     996.826.061

                      193.133.000

                      58.826.000

                     1.131.133.061

                    244.075.000

                       82.981.000

                  1.292.227.061

                                         -   

                 5

                     899.815.907

                      84.759.000

                       984.574.907

                  231.317.154

                 307.652.154

                    269.484.658

                         3.960.000

                       88.719.000

Totaal materiële vaste activa

        1.207.222.711

          195.475.901

            71.015.000

        1.331.683.612

         245.236.000

      90.613.000,00

       1.486.306.612

         948.522.527

           89.544.000

        1.038.066.527

       383.161.085

      448.240.085

         415.700.256

             6.030.000

           95.574.000

TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN

        1.207.222.711

          195.475.901

            71.015.000

        1.331.683.612

         245.236.000

      90.613.000,00

       1.486.306.612

         948.522.527

           89.544.000

        1.038.066.527

       383.161.085

      448.240.085

         415.700.256

             6.030.000

           95.574.000

5.3.4.2 Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (art. 36)

 Omschrijving van de investeringen

 Oorspronkelijk

 Vermeer-

 Verminde-

 Oorspronkelijk

 Toegerekende

 Vermeerderingen

 Verminderingen

 Oorspronkelijk

 Percentage

 Afschrijvingen

 Afschrijving

 Afschrijvingen

 Boekwaarde

 Boekwaarde

 Gemiddelde

 Toegerekende

 Totaal van de

 bedrag van de

 deringen

 ringen

 bedrag van de

 rentelasten

2016

2016

 bedrag van de

 van afschrij-

2015

2016

 t/m 2016

 per

 per

 boekwaarde

 rentelasten

 kapitaallasten

 deelnemingen

 in 2015

 in 2015

 deelnemingen

2015

 deelnemingen

 ving

1-1-2016

31-12-2016

 etc.

 ultimo 2015

 ultimo 2016

 t/m  2014

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

FINANCIELE VASTE ACTIVA

 a.

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

  1.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

             1.526.000

 -

 -

               1.526.000

                             -   

 -

 -

             1.526.000

 -

 -

 -

 -

             1.526.000

               1.526.000

             1.526.000

                             -   

  2.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

                  12.000

 -

 -

                     12.000

                             -   

 -

 -

                   12.000

 -

 -

 -

 -

                   12.000

                     12.000

                   12.000

                             -   

  3.

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

             6.807.000

 -

 -

               6.807.000

                             -   

 -

 -

             6.807.000

 -

 -

 -

 -

             6.807.000

               6.807.000

             6.807.000

                             -   

  4.

Alliander N.V.

          62.644.000

 -

 -

             62.644.000

                             -   

 -

 -

           62.644.000

 -

 -

 -

 -

           62.644.000

             62.644.000

           62.644.000

                             -   

  5.

N.V. Afvalzorg Holding

          12.600.000

 -

 -

             12.600.000

                             -   

 -

 -

           12.600.000

 -

 -

 -

 -

           12.600.000

             12.600.000

           12.600.000

                             -   

  6.

Schiphol Area Development Company N.V.

             3.084.000

 -

 -

               3.084.000

                 191.000

 -

 -

             3.084.000

 -

 -

 -

 -

             3.084.000

               3.084.000

             3.084.000

                 191.000

                 191.000

idem, uitbreiding aandelenkapitaal

          21.794.000

 -

 -

             21.794.000

                 612.000

 -

 -

           21.794.000

 -

 -

 -

 -

           21.794.000

             21.794.000

           21.794.000

                 612.000

                 612.000

 7.

Zeehaven IJmuiden N.V.

                408.000

 -

 -

                  408.000

                   31.000

 -

 -

                 408.000

 -

 -

 -

 -

                 408.000

                  408.000

                 408.000

                   31.000

                   31.000

 9.

N.V. Recreatie Noord-Holland

                370.000

 -

 -

                  370.000

                   19.000

 -

 -

                 370.000

 -

 -

 -

 -

                 370.000

                  370.000

                 370.000

                   19.000

                   19.000

 10.

PolanenPark B.V.

                     7.200

 -

 -

                       7.200

                             -   

 -

 -

                     7.200

 -

 -

 -

 -

                     7.200

                       7.200

                     7.200

                             -   

 11.

PolanenPark C.V.

                     7.200

 -

 -

                       7.200

                             -   

 -

 -

                     7.200

 -

 -

 -

 -

                     7.200

                       7.200

                     7.200

                             -   

 12.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

                  26.460

 -

 -

                     26.460

                             -   

 -

 -

                   26.460

 -

 -

 -

 -

                   26.460

                     26.460

                   26.460

                             -   

 13.

Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Noord-Holland B.V. (ODENH)

                  18.000

 -

 -

                     18.000

                             -   

 -

 -

                   18.000

 -

 -

 -

 -

                   18.000

                     18.000

                   18.000

                             -   

 14.

Zeestad Beheer B.V.

                     9.000

 -

                    9.000

                              -   

                             -   

 -

 -

                             -   

 -

 -

 -

 -

                             -   

                              -   

                             -   

                             -   

 15.

Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam

             1.486.000

               264.000

 -

               1.750.000

                   56.000

                  250.000

 -

             2.000.000

 -

 -

 -

 -

             1.750.000

               2.000.000

             1.875.000

                   65.000

                   65.000

  16.

B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer

                     9.050

 -

                    9.050

                              -   

                             -   

 -

 -

                             -   

 -

 -

 -

 -

                             -   

                              -   

                             -   

                             -   

                             -   

  17.

B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer

                     9.050

 -

                    9.050

                              -   

                             -   

 -

 -

                             -   

 -

 -

 -

 -

                             -   

                              -   

                             -   

                             -   

                             -   

 18.

- Participatiefonds deelnemingen Duurzame Energie

             1.500.000

            6.000.000

                           -   

               7.500.000

                   32.000

             15.000.000

                             -   

           22.500.000

 -

 -

 -

 -

             7.500.000

             22.500.000

           15.000.000

                 225.000

                 225.000

Activa in eigendom van derden

20.

Diverse overige projecten

                522.667

            2.500.000

            3.022.667

                               0

               2.405.000

              2.405.000

                             0

                             -   

                             0

                         0,09

                        0,09

                             -   

                             -   

TOTAAL GEACTIVEERDE INVEST. FINANCIELE ACTIVA

     112.839.627

        8.764.000

        3.049.767

       118.553.860

            941.000

         17.655.000

         2.405.000

      133.803.860

                     -   

                    -   

                 -   

                     -   

      118.553.860

       133.803.860

      126.178.860

         1.143.000

         1.143.000