Openbaar Bestuur

Een goed functionerend openbaar bestuur waarborgen.

Lees meer

Doelenboom

Beleidsdoel 1.1

Het provinciaal bestuur goed organiseren

Operationele doelen

1.1.1 De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren

1.1.2 Integriteit borgen en toetsen

1.1.3 Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen

1.1.4 Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

Beleidsdoel 1.2

Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Operationele doelen

1.2.1 Bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen

1.2.2 Risicokaart beheren

Beleidsdoel 1.3

Het provinciaal bestuur representeren

Operationele doelen

1.3.1 Bestuurshandelingen communiceren

1.3.2 Provinciale belangen op landelijk en Europees niveau behartigen

Beleidskader

 • Wet revitalisering generiek toezicht, verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland
 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Intrekkingswet WGR+
 • Wet algemene regels herindeling
 • Beleidskader gemeentelijke herindeling, BZK, 2013
 • Provinciaal beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland’, 2013
 • Randstadstrategie Europa 2016-2019 in Randstadverband (deze strategie wordt komend najaar geschreven)
 • Europese subsidieprogramma’s (zoals bijvoorbeeld EFRO, INTERREG)
 • Archiefwet 1995
 • Beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing
 • Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht
 • Ambtsinstructies Commissaris van de Koning
 • Wet veiligheidsrisico's
 • Wet Bibob

- Beleidsregel Integriteitstoets bij aanbesteden van opdrachten Noord-Holland 2010
- Beleidsregel van de provincie Noord-Holland omtrent Integriteitstoets bij omgevingsvergunningen
- Beleidsregel Integriteitstoets bij subsidies

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

 • De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren: bevorderen van de weerbaarheid en stabiliteit van de lokale overheid en uitvoeren van burgemeesterskandidaat assessments (OD 1.1.1)
 • De oriëntatie op andere samenwerkingsverbanden en relaties verstevigen, zowel naar andere provincies toe als ook naar de Metropoolregio Amsterdam (OD 1.1.1)
 • Integriteit borgen en toetsen: integriteitsonderzoeken op basis van de wet BIBOB uitvoeren: screenen van ondernemingen die inschrijven op een aanbesteding, of omgevingsvergunning of subsidieaanvragen (OD 1.1.2)
 • Interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen uitvoeren op grond van de Wet Revitalisering generiek toezicht en Gemeentewet. Gedeputeerde Staten hebben in dit kader vijf risicogebieden aangewezen waarop systematisch toezicht wordt gehouden: financiën, archief- en informatiehuishouding, toezicht en handhaving door gemeenten en waterschappen op het terrein van het omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Op de overige wettelijke taken van gemeenten is het toezicht incidentgericht en komt de provincie alleen in actie na een signaal, dat er iets mis is (O.D. 1.1.3)
 • Archief: Overgang van specifiek naar generiek interbestuurlijk toezicht (OD 1.1.3)
 • Implementatie nieuwe Archiefwet (OD 1.1.3)
 • Rijkstaken CvdK uitvoeren : bewaken en bevorderen van de bestuurlijke samenwerking tussen de rijksfunctionarissen en de besturen in de provincie en afleggen ambtsbezoeken aan gemeenten door de CvdK (O.D. 1.1.4)
 • Bewaken en bevorderen van bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg: adviseren en faciliteren van bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheid (O.D. 1.2.1)
 • Behartigen van de provinciale belangen op Rijksniveau en het onderhouden van de relatie van het bestuur van de provincie Noord-Holland met het Rijk (OD 1.3.2)
 • Behartigen van onze belangen in Brussel voornamelijk in Randstadverband en het vergroten van onze kennisuitwisseling en van onze contacten in Europese netwerken (OD 1.3.2)
 • Optimaal benutten van Europese subsidieprogramma’s en deze met onze eigen cofinanciering stimuleren (OD 1.3.2)

Omgevingsfactoren

 • De actualiteiten kunnen de bestuurlijke prioriteiten veranderen
 • Interbestuurlijk toezicht wordt van specifiek naar generiek (Wet revitalisering generiek toezicht) (OD 1.1.3)
 • Overgang van analoog naar digitaal archiveren (OD 1.1.3)
 • Op het gebied van Wet Bibob:

De bij beleidskader genoemde drie beleidsregels worden in 2015 gebundeld in de Beleidsregel Bibob en overige integriteitstoetsen, waarin ook vastgoedtransacties zijn opgenomen.
Lange doorlooptijden onderzoek door Landelijk Bureau Bibob kunnen leiden tot discussies over vertragingsschade.
Meer ‘negatieve’ Bibob-adviezen (zie jaarverslag Eenheid SBA) kunnen leiden tot meer rechtszaken en daar uit voortvloeiende kosten.

 • Op het gebied van Integriteit algemeen

Relevante (waarschijnlijk per 1.1. 2016) wijziging in wetgeving: 33691 - Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen). Deze (verzamel)wet bevat een duidelijke rol voor de CvdK inzake integriteitskwesties die spelen op gemeentelijk niveau of bij waterschappen.