Opbouw van het begrotingssaldo

In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van het bestaande beleid en het nieuwe beleid dat in de programma's is opgenomen, samengevat.

(x € 1.000)

Programma's

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

1

Openbaar Bestuur

30.679

31.465

31.505

31.663

1. Ontwerpbegroting 2015

29.553

30.443

30.501

30.641

5. Coalitieakkoord

Bestuurskracht en burgerparticipatie: Actieve communicatie (participatie)

400

400

400

400

Bestuurskracht en burgerparticipatie: Bestuurskracht

0

200

200

200

Bestuurskracht en burgerparticipatie: Werkbudget PS-leden

24

20

2

20

Sponsoring en evenementen

600

300

300

300

6. Begroting

Diverse kleinere en administratieve bijstellingen

2

2

2

2

Wijziging provinciewet: Invoering verticale zorgplicht i.h.k.v. de integriteitsbewaking

100

100

100

100

2

Bereikbaarheid

292.484

244.727

258.967

217.977

1. Ontwerpbegroting 2015

197.726

168.318

185.399

150.706

4. Kaderbrief 2016

Diverse kleinere en administratieve bijstellingen

0

0

0

-150

PMI/PMO

-113

803

739

-10.957

5. Coalitieakkoord

Fiets: Fietsimpuls (boven op beschikbare BDU)

992

851

89

813

Investeren in infrstructuur: Verbeteren mobiliteit regio Noord-Holland-Zuid

5.587

4.795

504

4.582

Investeren infrastructuur: PMI/PMO structureel

3.200

4.364

4.364

4.364

Openbaar vervoer

730

1.000

1.000

1.000

6. Begroting

PMI/PMO

-2.219

-4.047

-2.142

-1.393

Provinciefonds

86.581

68.644

69.015

69.012

3

Water

11.698

10.750

9.930

10.392

1. Ontwerpbegroting 2015

7.004

6.169

6.008

5.891

5. Coalitieakkoord

Kustversterking: cofinanciering dijkversterkingsprojecten: Meekoppelkansen Markermeerdijken en overige dijkversterkingen

3.750

3.750

3.750

3.750

Waterrecreatie: ontwikkelen en cofinancieren

794

681

72

651

Watervisie: Uitvoering van de Watervisie 2016-2020 (procesgeld)

100

100

100

100

Zwemwaterlocaties

50

50

0

0

4

Milieu

21.227

21.147

20.835

20.740

1. Ontwerpbegroting 2015

17.339

16.950

16.805

16.810

5. Coalitieakkoord

Duurzame energie: Breed onderzoek naar duurzame energie

200

200

200

100

Duurzame energie: Servicepunt duurzame energie , Energy Board  

700

700

700

700

6. Begroting

Diverse kleinere en administratieve bijstellingen

145

145

25

25

Opdrachten en bijdragen omgevinsdiensten

-872

-563

-610

-610

Provinciefonds

2.615

2.615

2.615

2.615

VTH

1.100

1.100

1.100

1.100

5

Ruimte

30.755

32.289

25.751

27.624

1. Ontwerpbegroting 2015

27.606

22.588

20.816

18.734

4. Kaderbrief 2016

Diverse kleinere en administratieve bijstellingen

-5.020

-1.020

-1.020

-1.020

5. Coalitieakkoord

Acquisitie internationale bedrijven

100

100

100

100

Arbeidsmarkt: Kenniswerkplaats

100

0

0

0

Arbeidsmarkt: Onderwijs en Arbeidmarkt

397

341

36

326

Arbeidsmarkt: Onderwijs en Arbeidsmarkt

200

200

200

100

Arbeidsmarkt: Project luchtvaartcollege

100

0

0

0

Arbeidsmarkt: Provinciaal werkambassadeur

200

200

0

0

Bedrijven en kantoren: Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB)

0

3.500

3.500

3.500

Digitale infrastructuur: Onderzoek naar digitale ontsluiting NH : Glasvezel

250

300

0

0

Duurzaam Innovatiefonds

1.984

1.702

179

1.627

Duurzaanheid en streekproducten: Financiële regeling biologische landbouw (incl fte)

300

300

300

300

MKB innovatiefonds

1.587

1.362

143

1.302

Ontwikkelen en investeren in havencomplexen

1.937

1.712

493

1.652

Water als Economische Drager (WED) (incl vervoer over water,eigen projecten)

1.000

1.000

1.000

1.000

6. Begroting

Diverse grondzaken

10

0

0

0

Diverse kleinere en administratieve bijstellingen

4

4

4

4

6

Groen

58.663

60.733

52.792

54.118

1. Ontwerpbegroting 2015

65.937

66.639

59.520

60.798

4. Kaderbrief 2016

Bijstellen provinciale investeringsbudget Groen en Landelijk Gebied

-9.600

-12.000

-9.000

-9.000

Diverse kleinere en administratieve bijstellingen

0

3.620

-300

-300

5. Coalitieakkoord

Inrichting en beheer natuurgebieden: Beheervergoeding SNL Bijzondere versnipperde gebieden en vaartoeslag voor landbouwers (incl. fte)

565

65

65

65

Inrichting en beheer natuurgebieden: Vrijwilligersbijdrage terreinbeheerders in het landelijk gebied

0

600

600

600

Recreatie en Toerisme: Groene Hart

60

60

60

60

Recreatieschappen: Bijdrage recreatieschappen

443

491

539

588

Waddengebied: Cofinanciering Waddenfonds

1.000

1.000

1.000

1.000

6. Begroting

Provinciefonds

0

0

50

50

Voortzetting bijdrage aan Nationale Parken van Zuid-Kennemerland en Texel

258

258

258

258

7

Cultuur en Welzijn

22.999

16.984

16.884

16.722

1. Ontwerpbegroting 2015

22.417

16.302

16.322

16.160

4. Kaderbrief 2016

Diverse kleinere en administratieve bijstellingen

120

120

0

0

5. Coalitieakkoord

Cultuureducatie met kwaliteit (icl af- en ombouwkosten)

250

250

250

250

Cultuurhistorie: Programma regionale beeldverhalen

0

100

100

100

Erfgoed en Archeologie: Onderwaterarcheologie

150

150

150

150

Leefbaarheid kleine kernen: samenwerken vereniging kleine kernen en dorpshuizen

60

60

60

60

Recreatie en Toerisme: Sportservice

120

120

120

120

6. Begroting

Huis van Hilde en Mercurius

-118

-118

-118

-118

8

Financiën

-470.408

-419.949

-418.695

-380.050

1. Ontwerpbegroting 2015

-367.582

-327.408

-335.370

-298.085

4. Kaderbrief 2016

Apparaatskosten

-3.655

-2.975

-983

-1.180

Diverse kleinere en administratieve bijstellingen

441

442

-558

-598

Motorrijtuigenbelasting

-6.500

-8.300

-10.100

-10.100

PMI/PMO

-1.263

-2.498

-725

-130

Provinciefonds

1.171

650

-132

-2.200

Stelpost indexeringen

0

0

1.000

2.000

Vrijval Stelpost macro economische tegenvallers

-1.000

-500

-2.000

-2.000

Vrijval Stelpost nieuw college

-5.645

-13.300

-820

0

5. Coalitieakkoord

Cultuurhistorie: herbestemmingsimpuls cultureel erfgoed;  

794

681

72

651

Watervisie

600

0

0

0

Duurzame energie: Servicepunt duurzame energie , Energy Board 1 fte voor 4 jaar

100

100

100

100

Energiebesparing: Verduurzaming van bestaande woningvoorraad

1.166

348

412

1.981

Recreatief vervoer over water

670

900

900

900

6. Begroting

Bijstelling stelpost afrekeningsverschillen op basis van prognose

-1.566

-1.566

-1.566

-1.566

Diverse kleinere en administratieve bijstellingen

-1.166

-302

-221

-96

PMI/PMO

1.263

2.498

725

130

Provinciefonds

-88.301

-68.719

-69.428

-69.857

Stelpost indexeringen

65

0

0

0

Diverse programma's

1.903

1.854

2.032

815

6. Begroting

Rente

1.903

1.854

2.032

815

Eindtotaal

0

0

0

0