Milieu

Een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving in de provincie Noord-Holland bevorderen.

Lees meer

Doelenboom

Beleidsdoel 4.1

Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Operationele doelen

4.1.1 Kansen creëren en benutten gericht op een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland

4.1.2 Basiskwaliteit borgen

Beleidsdoel 4.2

Beperken energiebehoefte, maximaliseren gebruik van duurzame energie en efficiënt gebruik fossiele energie en grondstoffen

Operationele doelen

4.2.1 Energiebesparing, opwekking lokale duurzame energie, ontwikkelen van duurzame energie-innovaties en aanjagen initiatieven voor een circulaire economie

Beleidskader

Europese, nationale en provinciale wet- en regelgeving is kaderstellend voor het maken en realiseren van het milieubeleid.

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

  • Opdracht geven tot het uitvoeren van de VTH-taken door de regionale uitvoeringsdiensten. De VTH-plustaken zijn zoals overeengekomen in de DVO overgedragen en uitgevoerd.
  • Uitvoering geven aan het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel en aan de afspraken in het kader van de milieudialogen IJmond en Westpoort.
  • Uitvoeren Programma Duurzaamheid (Energietransitie en Circulaire Economie).

Omgevingsfactoren

  • De combinatie van functies (wonen, werken, recreëren) binnen ons grondgebied geeft spanningen op het gebied van leefbaarheid en gezondheid. Een voorbeeld hiervan is het Noordzeekanaalgebied, waar in de milieudialogen IJmond en Westpoort samengewerkt wordt om met deze spanningen om te gaan.
  • Het werkveld Milieu heeft te maken met wijzigingen in het stelsel van het omgevingsrecht. Hierdoor zal de provinciale rol en mogelijk ook het takenpakket voor milieu veranderen.
  • De Energietransitie zet door en vraagt om een adaptieve en netwerkende overheid die snel kan inspelen op kansen voor innovaties en partijen kan verbinden en ondersteuning biedt in een continu veranderende omgeving.