Afwijkend programma!

Groen

Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.

Lees meer

Doelenboom

Maatschappelijk doel

Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.

Beleidsdoelen

6.1 Een samenhangende groenstructuur

6.2 Adequaat beheerd groen

6.3 Bij groen betrokken bewoners, bedrijven en overheden

Beleidskader

Bescherming, ontwikkeling en beheer van groen is een provinciale kerntaak. Veel natuurbeleid is de afgelopen jaren gedecentraliseerd naar de provincie.
In de Agenda Groen (PS 2013)  is het vigerende  groenbeleid van de provincie vastgelegd.  Ingezet wordt op:

Beschermen en ontwikkelen van groen o.a.:

  • adequate planologische bescherming.
  • realisatie van het NNN, uiterlijk in 2027.
  • aanleggen van natuurverbindingen.
  • realisatie van recreatieve routes.
  • afronding van het programma Recreatie om de Stad (RodS).

Beheren van groen o.a.:

  • subsidiëring van het (agrarisch) natuurbeheer.
  • faunabeheer: o.a. beperking van de ganzenschade.
  • het beheer door de recreatieschappen.
  • Betrekken bij groen, o.a.:
  • ondersteuning van vrijwilligers en ander particulier initiatief.

Coalitieakkoord

In ons coalitieakkoord “Ruimte voor groei” (2015-2019) zetten wij in op de bescherming en ontwikkeling van Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk, cultuurlandschappen, recreatiegebieden en groene bufferzones Voor het afronden van het Natuurnetwerk is een jaarlijkse taakstelling voor het verwerving en inrichting van het NNN geformuleerd van 250 hectare. Wij vinden het belangrijk om cross-overs te benutten tussen natuur en de beleidsterreinen water, economisch en milieu. Wij onderschrijven het brede ecologische, maatschappelijke en economische belang van de biodiversiteit zoals onze partners dat hebben uiteengezet in de Verklaring “Groen Kapitaal”. Deze Verklaring sluit aan op de beoogde koersverbreding van het provinciale groenbeleid in de Kaderbrief 2015  onder de titel “van EHS naar biodiversiteit”. Ten aanzien van ons faunabeleid hebben wij aangegeven dat in verband met de vliegveiligheid en de grote landbouwschade de overlast van de te grote populatie zomerganzen stevige maatregelen blijft vragen, terwijl tegelijkertijd winterganzen bescherming verdienen. Voor continuering van de provinciale cofinanciering van Waddenfondsprojecten hebben wij middelen beschikbaar gesteld. Wij zetten de ondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap voort.

Effectindicatoren en prestatie-indicatoren

Met het Natuurakkoord (2011) en het Natuurpact (2013) is veel groenbeleid gedecentraliseerd naar de provincie. Gelet op onze nieuwe en grote verantwoordelijkheid in het groene domein vinden wij het belangrijk om te kunnen beschikken over meetbare streefwaarden voor de effecten van  ons beleid gericht op de hoofddoelstelling: “aantrekkelijk en toegankelijk groen voor bewoners en bezoekers, voor ecologie en economie”. In het besef dat wij daarbij te maken hebben met moeilijk te beïnvloeden externe factoren is het toch van belang om te volgen hoe we er in Noord-Holland voor staan met onze hoofddoelstelling. Ook de Randstedelijke Rekenkamer heeft, in haar evaluatie van ons  beleid voor natuurbeheer, gewezen op de wenselijkheid van meetbare streefwaarden.
Momenteel hebben wij nog geen meetbare effectindicatoren vastgesteld voor de hoofddoelstelling van ons groenbeleid. Wel hebben wij in deze programmabegroting voor de onderliggende drie beleidsdoelen zoveel mogelijk meetbare prestatie-indicatoren met streefwaarden voor de komende vier jaar weergegeven. Voorbeelden zijn de jaarlijks te realiseren hectares voor het Natuurnetwerk of het areaal natuur- en recreatiegebied waarvoor wij een bijdrage leveren voor het beheer.
De komende periode zullen wij een samenhangende set van  effect- en prestatie indicatoren ontwikkelen en aan uw Staten voorleggen. Vervolgens zullen wij deze in de begroting opnemen

Evaluatiekader

De basis voor het provinciale groenbeleid is verwoord in de Agenda Groen uit 2013. Eind 2015 zullen wij over de voortgang van de Agenda Groen rapporteren. Wij stellen voor dit daarna weer te doen in 2019. In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s (Meerjarenprogramma Groen, Natuurbeheerplan en Programma Betrekken bij Groen) wordt verslag gedaan van de voortgang van het desbetreffende beleid bij de beleidsdoelen.

Voortgangsrapportages

Niveau doelenboom

Beleidskader

2015

2016

2017

2018

2019

Programma

6. Groen

Agenda Groen

X

-

-

-

X

Niveau doelenboom

Beleidskader

2015

2016

2017

2018

2019

Beleidsdoelen

Uitvoeringsprogramma’s

6.1 Samenhangende groenstructuur

Meerjarenprogramma Groen

X

X

X

X

X

6.2 Adequaat beheerd groen

Natuurbeheerplan

X

X

X

X

X

6.3 Bij groen betrokken bewoners, bedrijven en overheden

Programma betrekken bij groen

X

X

X

X

X

Naast genoemde voortgangsrapportages verrichten wij ook evaluaties van subsidies en verbonden partijen, zoals NV Recreatie Noord-Holland en NV PWN.