Verbonden partijen

Wat willen wij bereiken?

Inleiding

Onder een verbonden partij wordt verstaan: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel belang bestaat uit het door ons ter beschikking gestelde bedrag dat we niet kunnen verhalen indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor we aansprakelijk zijn indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij door stemrecht.
Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s dient op grond van het BBV en de Wet gemeenschappelijke regelingen de paragraaf Verbonden partijen opgenomen te worden in de begroting en jaarrekening.

Algemeen

In de nota verbonden partijen 2014 is opgenomen dat een verbonden partij een instrument is dat de overheid kan benutten om maatschappelijke doelstellingen uit het collegeprogramma of de programmabegroting te behalen. Daarbij verwacht de overheid dichter bij de realisatie van haar (publieke) doelen te komen.
In een aantal gevallen wordt voor de realisatie van een provinciaal belang voor een participatie in een verbonden partij gekozen. Allereerst kunnen GS van oordeel zijn dat het publieke belang het best kan worden behartigd door een bestaande activiteit buiten de provinciale organisatie te plaatsen. Voorbeelden van dergelijke verzelfstandigingen uit het verleden zijn Nuon, PWN, Alliander, Afvalzorg en Recreatie Noord-Holland.
Ten tweede kan sprake zijn van activiteiten die gezamenlijk met andere publieke en/of private partijen worden uitgevoerd ter behartiging van provinciale publieke belangen. Voorbeelden hiervan zijn Schiphol Area Development Company (SADC), Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Zeestad en PolanenPark.
Naast de hiervoor genoemde situaties kan voor nieuwe participaties gelden dat hiervoor wordt gekozen bij nieuw te ontwikkelen activiteiten die het publieke belang behartigen. Een voorbeeld hiervan is het Participatiefonds Duurzame Economie Provincie Noord-Holland B.V. (PDENH).
De verbonden partijen van de provincie Noord-Holland bestaan uit de provinciale deelnemingen (hierna: A), de gemeenschappelijke regelingen waaraan we deelnemen (B) en een aantal rechtspersonen waarmee een financieel belang en een bestuurlijk belang is gemoeid (C).

Deelnemingen

Naar hun aard kunnen de deelnemingen worden onderscheiden in de categorieën (voormalige) nutsbedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, beleggingen en overig.
De deelnemingen in de (voormalige) nutsbedrijven (NUON, Alliander, Afvalzorg) zijn vanuit historisch oogpunt ontstaan. Regelmatig wordt beoordeeld of aanhouding van de belangen nog een provinciaal belang dient.
Wij zien, net als de rijksoverheid, de drinkwatervoorziening als een publieke taak en wij hebben geen voornemen onze deelneming in PWN te verminderen.
Ten aanzien van Afvalzorg hebben Provinciale Staten uitgesproken dat de activiteiten van deze vennootschap een publiek belang dienen. Uitbreiding van de activiteiten van Afvalzorg buiten het gebied van Noord-Holland en Flevoland (de huidige aandeelhouders) achten wij niet uitgesloten, mits in principe de decentrale overheden in het betreffende gebied daarvoor tot de vennootschap toetreden. Noord-Holland zal echter altijd een bepalende meerderheid in de vennootschap willen hebben. Vooralsnog zijn er geen concrete mogelijkheden tot uitbreiding en richt Afvalzorg zich met name op verdere verbetering van haar eigen bedrijfsprocessen.
Ten aanzien van de ontwikkelingsvennootschappen (SADC, RON, NHN, PolanenPark en Zeestad) kunnen sociaal-economische motieven en motieven vanuit ruimtelijke ordening worden aangevoerd voor de diverse participaties. Zolang de doelstelling van de desbetreffende ontwikkelingsmaatschappij actueel is, blijft de provincie vanuit dat oogpunt in principe deelnemen, tenzij nieuwe ontwikkelingen tot andere keuzes leiden.
De deelnemingen met een beleggingskarakter in de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank dienen geen direct provinciaal belang, maar worden aangehouden vanwege het geringe risico en het hoge rendement.
Recreatie Noord-Holland is een uitvoeringsorganisatie met als doel het beheren en onderhouden van gebieden van een zestal recreatieschappen waarin de provincie deelneemt, welke taak voorheen werd uitgevoerd door de provinciale afdeling Groenbeheer. Alle aandelen zijn bij de provincie geplaatst.
De ten behoeve van het Wieringerrandmeerproject opgerichte vennootschappen zullen worden ontbonden.

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol dient ter afstemming van belangen tussen de diverse overheden in de regio.
De provincie is actief in een aantal recreatieschappen in het kader van landschapsbeheer en het creëren van recreatievoorzieningen.
De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en oefent voor de provincies Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland de rekenkamerfunctie uit.
Het Openbaar lichaam Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân.
De provincie neemt deel aan een viertal omgevingsdiensten. Dat betreft gemeenschappelijke regelingen tussen de provincie en een aantal gemeenten in de provincie Noord-Holland. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland en een aantal gemeenten in beide provincies.

Overige verbonden partijen

De provincie is lid van de vereniging Interprovinciaal Overleg, het IPO. Hiervan kunnen alleen de Nederlandse provincies lid worden. Met deze samenwerking wordt beoogd de condities waaronder provincies werken te optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen te stimuleren.
Tevens is de provincie lid van de Vereniging Amsterdam Airport Area, met als doelstelling het aantrekken van buitenlandse bedrijven.
De provincie is betrokken bij een aantal stichtingen. Stichtingen worden als verbonden partij opgenomen als door de provincie een bestuurder wordt benoemd en er sprake is van jaarlijkse financiële bijdragen aan die stichting. Daarmee wordt een ruime invulling gegeven aan de definitie van verbonden partijen.
De stichtingen die het betreft zijn:

 • Stichting Gooisch Natuurreservaat
 • Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio
 • Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied
 • Stichting administratiekantoor Aandelen Zeehaven IJmuiden
 • Stichting Oneindig Noord-Holland
 • Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Het fonds Nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland is op grond van de Wet milieubeheer tot stand gekomen als publiekrechtelijk rechtspersoon. Doel is het beheren van de gelden in het fonds, opdat deze gelden worden gebruikt ter dekking van de kosten van de gesloten stortplaatsen.

Wat gaan we daar voor doen?

Sturen op bijdrage provinciale doelen

De provincie stuurt actief op de bijdrage van een verbonden partij aan de provinciale doelen. De beleidsmatige afweging of continuering van participatie in bestaande verbonden partijen wenselijk is, komt aan de orde bij de vierjaarlijkse evaluatie van de verbonden partij. Naast (her)definiëring van het publieke belang zal voor elke verbonden partij, zowel bij het aangaan daarvan als bij de periodieke evaluatie, worden getoetst of wordt bijgedragen aan realisatie van beleidsdoelstellingen. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief zal beoordeeld worden of de bedrijfsvoering van de verbonden partij voldoende zakelijk is. In alle gevallen wordt periodiek de beleidsmatige afweging gemaakt om betrokken te blijven of te zijn bij activiteiten die de verbonden partij verricht.
Bij het aangaan en het aansturen van een verbonden partij streven wij ernaar:

 • Afspraken met de verbonden partijen vast te leggen (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten of indien van toepassing in een gemeenschappelijke regeling) en te monitoren;
 • Afspraken met de verbonden partijen te maken over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie en deze te monitoren;
 • Te beoordelen of andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partijen andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Wij zijn op grond van de Provinciewet bevoegd te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de provincie, dus ook tot het beschikken over de aandelen en het uitoefenen van aandeelhoudersrechten. Daarbij geldt dat Provinciale Staten vooraf geïnformeerd worden als zij daarom verzoeken of wanneer de uitoefening van de aandeelhoudersrechten ingrijpende gevolgen voor de provincie kan hebben.
Het stemrecht op grond van de aandeelhoudersrelatie wordt uitgeoefend door een lid van Gedeputeerde Staten op basis van een plenair collegebesluit. Bij de belangrijke deelnemingen worden de vergaderingen van aandeelhouders bezocht. De informatieverstrekking vanuit de deelneming vindt plaats door verzending van jaarstukken, begrotingen, notulen en andere relevante informatie.
Er is voor gekozen de belangen van de provincie bij de deelnemingen primair via de aandeelhoudersrol te behartigen. Dat betekent dat in de Raden van Commissarissen van de provinciale deelnemingen geen leden van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten worden benoemd. De aandeelhoudersrol is geplaatst in de portefeuille van de gedeputeerde die ook belast is met het beleidsveld. Om het benodigde contact met de belangrijkste deelnemingen (NUON, Alliander, Afvalzorg, PWN) te hebben, worden door het jaar heen verschillende afstemmingsoverleggen gehouden tussen de portefeuillehouder en bestuurders van de onderneming.
De jaarstukken van verbonden partijen worden beoordeeld op een aantal financiële criteria: positief resultaat, solide financiële verhoudingen (eigen vermogen versus vreemd vermogen), dividendverwachtingen etc.
Ook wordt gekeken naar de ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren en de verwachtingen voor de komende jaren. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken beleidssectoren.
De bepalingen uit de Nederlandse corporate governance code (“Code”), welke van toepassing is op beursgenoteerde vennootschappen met haar statutaire zetel in Nederland, worden zoveel mogelijk toegepast op de deelnemingen van de provincie Noord-Holland. De Code bevat zowel principes als concrete bepalingen die de bij een vennootschap betrokken personen (onder andere bestuurders en commissarissen) en partijen tegenover elkaar in acht zouden moeten nemen.
De desbetreffende vennootschap vermeldt elk jaar in haar jaarverslag op welke wijze zij de principes van de Code in het afgelopen boekjaar heeft toegepast.
Wij informeren Provinciale Staten over de ontwikkelingen bij de deelnemingen bij de jaarstukken en de begroting. Daarbuiten worden Provinciale Staten actief geïnformeerd als daar aanleiding toe is.
Relevante ontwikkelingen verbonden partijen
De volgende wijzigingen hebben de afgelopen tijd plaatsgevonden op het gebied van de verbonden partijen:

 • In 2014 is het Participatiefonds Duurzame Economie Provincie Noord-Holland B.V. opgericht;
 • Het aandelenbelang in N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) is overgedragen aan PWN.

Wat gaat het kosten?

Wat mag het kosten? Wat brengt het op?

De belangen van de provincie Noord-Holland in de verbonden partijen brengen lasten en baten (dividenden) met zich mee.

Uitgaven

De lasten voor de verbonden partijen zijn terug te vinden in verschillende programma’s. De lasten (rentelasten) voor de deelnemingen in SADC en Zeehaven IJmuiden vindt u in programma 5 “Ruimte” onder operationeel doel 5.3.1.
De bijdragen aan de recreatieschappen zijn opgenomen in programma 5 onder operationeel doel 5.2.3. De bijdragen aan de omgevingsdiensten zijn opgenomen onder operationeel doel 4.1.2. De bijdragen van de provincie aan het Interprovinciaal Overleg zijn opgenomen in programma 1 “Openbaar bestuur”.  

Inkomsten

In 2015 ontvingen wij over het boekjaar 2014 ca. €  19,3 miljoen aan dividend tegenover € 12,2 miljoen wat begroot was. Zie hiervoor het overzicht van de ontvangen bedragen per deelneming. Een aanzienlijk deel van de ontvangen dividenden wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel.
Leningen en garantstellingen verstrekt aan provinciale deelnemingen

 • Aan een aantal provinciale deelnemingen is bij oprichting of bij een latere financieringsbehoefte, leningen dan wel garanties verstrekt, namelijk:
 • Aan Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) is een leningsfaciliteit verstrekt van € 880.000. Van deze lening heeft RNH tot op heden geen gebruik gemaakt.
 • Aan Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (NHN) is een leningsfaciliteit verstrekt van € 750.000, bedoeld voor participatie in een Startersfonds.  
 • Tevens heeft NHN een participatiefonds opgericht ten behoeve van het midden-en kleinbedrijf. NHN zal door haar koerswijziging niet verder gaan met deze activiteiten. Het is de bedoeling dat de door de provincie jegens de BNG afgegeven garantstelling ad € 5.000.000 komt te vervallen.
 • In 2007 is aan NHN een kredietfaciliteit van maximaal € 275.000 verstrekt. In 2014 is deze schuld afgelost.
 • Met Polanenpark is een leningsovereenkomst aangegaan voor een maximum bedrag van € 23 miljoen. Eind 2014 bedroeg de schuld van de vennootschap € 18.227.804.
 • Aan Zeehaven IJmuiden is in 2011 een lening verstrekt van € 635.000.
 • Aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. is een renteloze lening verstrekt ten behoeve van investeringen in bedrijventerreinen. Eind 2014 bedroeg de totale schuld € 11.086.095.
 • In verband met de verkoop van de Nuon aandelen is op grond van BBV-voorschriften een vordering op Vattenfall, de koper van de aandelen, opgenomen ter grootte van € 189.709.559, zijnde het bedrag dat in 2015 ontvangen zal worden.

Staat van deelnemingen

 Deelneming

 Vestigings-
 plaats

 Nominale  
 Waarde  
 Aandelen

 Percentage  
 belang

 Bestuurlijk  
 belang

 Publiek  
 doel

 Wijzigingen  
 2014

 Resultaat  
2014

 Eigen Vermogen
 begin 2014

 Eigen Vermogen  
 eind 2014

 Vreemd
Vermogen
 begin 2014

 Vreemd
Vermogen
eind 2014

 Verstrekte  
 leningen  
 eind  2014

 Dividend  
 ontvangen
in 2015

 Geraamd  
 Dividend
in 2015

 Dividend  
 ontvangen  
 in 2014

1

 2

 3

 4

 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 €

 %

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

  1.

N.V  Nuon Energy

 Amsterdam

     22.551.815

1,92

 Stemrecht AvA

 Energievoorziening

     419.000.000-

        3.333.000.000

         2.922.000.000

          3.501.000.000

          3.435.000.000

                        -   

       3.800.000

     3.800.000

                 6.504.000

  2.

Alliander N.V.

 Arnhem

     62.654.400

9,16

 Stemrecht AvA

 Energievoorziening

     288.000.000

        3.203.000.000

         3.375.000.000

          4.211.000.000

          4.173.000.000

                        -   

     11.450.000

     3.900.000

                 6.815.000

  3.

N.V. Afvalzorg Holding

 Haarlem

     12.600.000

90,00

 Stemrecht AvA

 Efficiënt gebruik stortplaatsen

         4.474.003-

              61.377.000

               51.235.000

                91.707.000

              101.126.000

                        -   

       1.125.000

     1.125.000

                 4.016.700

  4.

N.V. Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

 Velserbroek

       6.806.703

100,00

 Stemrecht AvA

 Drinkwatervoorziening en natuurbeheer

         9.314.000

           181.156.000

             189.717.000

              624.063.000

              613.322.000

                        -   

           753.000

        833.000

                    776.867

  5.

N.V. Watertransportmaatschappij Rijn Kennemerland (WRK)

 Amsterdam

                      -   

0,00

 geen

 Drinkwatervoorziening

  verkocht in 2014

                         -   

                      45.000

                     639.000

              161.819.000

              148.303.000

                        -   

                       -   

                    -   

                                -   

  6.

N.V. Recreatie Noord-Holland (RNH)

 Haarlem

          370.000

100,00

 Stemrecht AvA

 Beheer en onderhoud recreatiegebieden

             299.215

                2.841.109

                 3.140.324

                  1.529.209

                  1.888.474

                        -   

                       -   

                    -   

                                -   

  7.

N.V. Schiphol Area Development Company (SADC)

 Schiphol

       3.424.680

25,00

 Stemrecht AvA, Voordracht lid RvC

 Ruimtelijke inrichting Schipholgebied

             186.000

           110.711.000

             117.623.000

                  9.566.000

                17.175.000

                        -   

                       -   

                    -   

                                -   

 8.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied (RON)

 Zaanstad

          787.500

33,30

 Stemrecht AvA

 Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied

 n.n.b.

                1.648.000

 n.n.b.

                95.507.000

 n.n.b.

      11.086.095

                       -   

                    -   

                                -   

 9.

N.V. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN)

 Alkmaar

             26.460

49,00

 Stemrecht AvA, Voordracht voorzitter RvC

 Ontwikkeling Economie

 n.n.b.

                   703.135

 n.n.b.

                  3.236.819

 n.n.b.

            750.000

                       -   

                    -   

                                -   

            272.857

 10.

PolanenPark B.V.

 Haarlem

               7.200

40,00

 Stemrecht AvA

 Ontwikkeling bedrijventerrein

                         -   

                      18.000

                       18.000

                22.293.157

                22.604.080

      18.189.340

                       -   

                    -   

                                -   

 11.

PolanenPark C.V.

 Schiphol

               7.200

40,00

 Stemrecht VvV

 Ontwikkeling bedrijventerrein

                         -   

                      20.603

                       20.808

                19.765.154

                19.584.749

                        -   

                       -   

                    -   

                                -   

 12.

N.V. Zeehaven IJmuiden

 IJmuiden

          408.402

8,4 (certificaten van aandelen)

 Benoeming lid Administratie- kantoor

 Visserijbelangen

             539.000

              16.041.000

               16.493.000

                40.646.000

                40.938.000

            635.000

             24.504

          24.504

                       24.504

 13.

Zeestad Beheer B.V.

 Den Helder

               9.000

50,00

 Stemrecht AvA

 Stadsvernieuwing Den Helder

                         -   

                      18.000

                       18.000

                                  -   

                                  -   

                        -   

                       -   

                    -   

                                -   

 14.

Zeestad C.V.

 Den Helder

       6.900.000

49,00

 Stemrecht VvV

 Stadsvernieuwing Den Helder

                         -   

              54.983.919

               56.977.522

                      232.657

                      903.860

                        -   

                       -   

                    -   

                                -   

 15.

B.V. Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland (ODENH)

 Haarlem

             18.000

100,00

 Stemrecht AvA

 Stimulering duurzame energie en ontwikkeling economie

             884.013-

                6.779.363

                 5.895.350

                        59.434

                        61.137

                        -   

       3.200.000

                    -   

                                -   

  16.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

 Den Haag

       1.525.875

1,10

 Stemrecht AvA

 Belegging

     283.000.000

        2.752.000.000

         3.430.000.000

      139.476.000.000

      127.753.000.000

                        -   

           775.144

        700.000

                    909.421

  17.

N.V. Nederlandse Waterschapsbank (NWB)

 Den Haag

             11.845

0,20

 Stemrecht AvA

 Belegging

       34.000.000

        1.226.000.000

         1.256.000.000

        74.858.000.000

        71.750.000.000

                        -   

                       -   

          40.000

                                -   

 18.

Life Sciences Fund Amsterdam B.V.

 Amsterdam

             36.038

16,9 (gewoon), 20,07 (preferent)

 Stemrecht AvA

 Ontwikkeling economie

         4.659.671

                4.111.680

                 9.671.351

                        33.147

                        27.461

                        -   

                       -   

                    -   

                                -   

19.

B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer

 Haarlem

             18.100

50,00

 Stemrecht AvA

 Realisatie Wieringerrandmeer

                       29-

                      17.654

                       17.625

                        18.480

                        18.400

              18.000

                       -   

                    -   

                                -   

20.

B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer

 Haarlem

             18.100

50,00

 Stemrecht AvA

 Realisatie Wieringerrandmeer  

                       79-

                      17.654

17.575

                              480

400

                        -   

                       -   

                    -   

                                -   

 21.

Participatiefonds Duurzame Economie Provincie Noord-Holland B.V.

 Haarlem

            1,00

100,00

 stemrecht AvA

 stimuleren duurzame economie

 n.v.t.

 n.v.t.

 n.v.t.

 n.v.t.

 n.v.t.

TOTAAL

 118.181.318

   195.639.762

   10.954.489.117

    11.434.483.555

   223.116.476.537

   208.076.952.561

    30.951.292

   21.127.648

 10.422.504

          19.046.492

Gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen

De provincie Noord-Holland neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen en in een aantal overige verbonden partijen. In de onderstaande tabel staan deze verbonden partijen opgesomd. Daarna volgt een uitgebreide beschrijving en inzicht in de financiële gegevens van elk van de gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen.
Voor inzicht in financiële gegevens wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van gegevens over 2014. Indien deze nog niet bekend waren op het moment van opstellen van deze paragraaf, wordt gebruik gemaakt van de meest recent gepubliceerde gegevens.

Gemeenschappelijke regelingen

Doel

1. Schadeschap Luchthaven Schiphol

Bevordering afwikkeling schadevergoedingen uitbreiding Schiphol

2. Recreatieschap Spaarnwoude

Beheer recreatiegebied

3. Recreatieschap Groengebied Amstelland

Beheer recreatiegebied

4. Recreatieschap Twiske-Waterland

Beheer recreatiegebied

5. Recreatieschap Geestmerambacht

Beheer recreatiegebied

6. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Beheer recreatiegebied

7. Recreatieschap Landschap Waterland

Beheer recreatiegebied

8. Recreatieschap Plassenschap Loosdrecht e.o.

Beheer recreatiegebied

9. Beheersregeling Amstel

Beheer Amstel

10. Randstedelijke Rekenkamer

Rekenkamerfunctie

11. Waddenfonds

Beheren en besteden Waddenfonds

12. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi-en Vechtstreek

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

13. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

14. RUD Noord-Holland Noord

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

15. Milieudienst IJmond

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

Privaatrechtelijke rechtspersonen

Doel

16. Interprovinciaal Overleg (vereniging IPO)

Belangenbehartiging provincies

17. Vereniging Amsterdam Airport Area

Aantrekken buitenlandse bedrijven

18. Stichting Gooisch Natuurreservaat

Beheren natuurgebied

19. Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

Verbeteren leefkwaliteit Schipholregio

20. Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied

Versterking van de internationale concurrentiepositie van het gebied

21. Stichting administratiekantoor Aandelen Zeehaven IJmuiden

Ontwikkeling haven

22. Opgeheven medio 2015

.

23. Stichting Oneindig Noord-Holland

Digitaal ontsluiten cultureel erfgoed

24. Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Voorbereiding bouw hoge-flux reactor

Publiekrechtelijk rechtspersoon

Doel

25. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland

Beheer fonds ten behoeve van de nazorg stortplaatsen

Schadeschap Luchthaven Schiphol

Het Schadeschap Luchthaven Schiphol is opgericht door de Provincie Noord-Holland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer en Waterstaat), het Hoogheemraadschap van Rijnland en 21 (deel)gemeenten rondom de luchthaven. Het Schadeschap is belast met de behandeling van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de Planologische Kernbeslissing Schiphol van 1995, en de daarop volgende Luchthavenindelingsbesluiten en de Luchthavenverkeersbesluiten. Dit is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Luchthaven Schiphol.
Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van het Schadeschap Luchthaven Schiphol. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

1. Schadeschap Luchthaven Schiphol

Visie en beleidsvoornemens

Met het oprichten van het Schadeschap in 1998 hebben overheden één loket willen instellen voor burgers en bedrijven voor schadeveroorzakende besluiten van overheden over Schiphol.

Rechtsvorm en doel

Gemeenschappelijke regeling
Bevordering afwikkeling schadevergoedingen uitbreiding Schiphol

Bestuurlijk belang

Zorgvuldige en tijdige afwikkeling van de schadevergoedingen

Activiteiten

Het Schadeschap behandelt verzoeken om schadevergoeding van omwonenden/bedrijven rond Schiphol die schade lijden ten gevolge van overheidsbesluiten op grond van de Wet Luchtvaart over Schiphol.

Bevoegdheden

Via gemeenschappelijke regeling

Naam

1. Schadeschap Luchthaven Schiphol

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

25 stemmen

T.P.J. Talsma

Dagelijks bestuur

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

21 (deel)gemeenten, Ministerie Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat. Elke deelnemer heeft 1 stem.

Financieel belang

Baten begroting 2015

€ 7.111.250

Deelnemersbijdragen

Geen

Provinciale bijdrage

Geen

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 220.231

2014: € 236.049

Vreemd vermogen

2013: € 320.341

2014: € 252.672

Resultaat na bestemming

2013: € 68.838

2014: € 15.818

Recreatieschappen

Er zijn in Noord-Holland zes recreatieschappen waarin de provincie deelnemer is (de provincie neemt geen deel aan het Recreatieschap Westfriesland). Al deze schappen dragen bij aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden.
Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de recreatieschappen. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op de kerngegevens van de individuele schappen.

Naam

Recreatieschappen

Visie en beleidsvoornemens

Elk recreatieschap heeft een eigen ontwikkelingsvisie opgesteld waarin de doelen voor het gebied als totaal en per deelgebied zijn opgenomen.

Rechtsvorm en doel

Gemeenschappelijk openbaar lichaam (art. 8, lid 1, Wet gemeenschappelijke regelingen) met als doel een evenwichtige ontwikkeling van openluchtrecreatie binnen het gebied met aandacht voor natuur en landschap.

Bestuurlijk belang

Invloed houden op ruimtelijke ontwikkelingen en financiële bijdrage

Activiteiten

Ontwikkeling en beheer recreatiegebieden

Bevoegdheden

Verordende en toezichthoudende bevoegdheden.

Naam

2. Recreatieschap Spaarnwoude

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

1 stem

T.P.J. Talsma

Dagelijks bestuur

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

1 stem

A. Choho (Amsterdam)

1 stem

A. Baerveldt (Velsen)

1 stem

J.C.W. Nederstigt (Haarlemmermeer)

1 stem

C.Y. Sikkema (Haarlem)

1 stem

W.E. Westerman (Haarlemmerliede en Spaarnwoude)

Financieel belang

Baten begroting 2015

€  7.311.400

Deelnemersbijdragen

€  2.514.400

Provinciale bijdrage

€  1.303.000

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013:  € 18.141.899

2014: € 17.102.000

Vreemd vermogen

2013:  € 0

2014: € 0

Resultaat na bestemming

2013:  € 0

2014: € 1.053.000

Naam

3. Recreatieschap Groengebied Amstelland

Vestigingsplaats

Amstelveen

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

1 stem

T.P.J. Talsma

Dagelijks bestuur

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

1 stem

M.T.J. Blankers-Kasbergen  (Ouder-Amstel)

1 stem

R.P. Grondel (Diemen)

1 stem

E. Jaensch (Bestuurscommissie Zuid-Oost)

1 stem

P. Bot (Amstelveen)

1 stem

A. Choho (Amsterdam)

1 stem

I. Manuel (Bestuurscommissie Oost)

Financieel belang

Baten begroting 2015

€ 4.107.000

Deelnemersbijdragen

€ 2.742.100

Provinciale bijdrage

€ 765.000

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 3.655.576

2014: € 2.931.562

Vreemd vermogen

2013: € 0

2014: € 0

Resultaat na bestemming

2013: € 0

2014: € 724.000

Naam

4. Recreatieschap het Twiske (gefuseerd met Landschap Waterland in 2013, maar met gescheiden boekhoudingen tot 2017)

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

6 stemmen

T.P.J. Talsma

Dagelijks bestuur

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel (m.b.t. financiële stukken)

1 stem

J. Klinkhamer (Oostzaan)

1 stem

J.N.J.J. Beemsterboer (Wormerland)

2 stemmen

A.C. Nienhuis (Landsmeer)

1 stem

G. Nijenhuis (Purmerend)

Financieel belang

Baten begroting 2015

€ 2.179.600

Deelnemersbijdragen

€ 1.697.800

Provinciale bijdrage

€    979.600

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 3.217.720

2014: € 2.558.100

Vreemd vermogen

2013: € 0

2014: € 0

Resultaat na bestemming

2013: € 0

2014: € 660.400

Naam

5. Recreatieschap Geestmerambacht

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

1 stem

T.P.J. Talsma

Dagelijks bestuur

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

1 stem

A.J.L. Buis (Langedijk)

1 stem

J.F.N. Cornelisse (Langedijk)

1 stem

L.H.M. Dickhoff (Heerhugowaard)

1 stem adviserend

T. Meedendorp (Bergen)

1 stem adviserend

O. Rasch (Bergen)

1 stem

J.P. Nagengast (Alkmaar)

1 stem

J. Bouwes (Schagen)

1 stem

H. de Ruiter (Schagen)

1 stem

A.M. Valent-Groot (Heerhugowaard)

Financieel belang

Baten begroting 2015

€ 2.623.400

Deelnemersbijdragen

€    834.400

Provinciale bijdrage

€    333.000

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 6.738.262

2014: € 6.382.300

Vreemd vermogen

2013: €  0

2014: € 0

Resultaat na bestemming

2013: €  0

2014: € 356.000

Naam

6. Recreatieschap Landschap Waterland

Vestigingsplaats

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

1 stem

T.P.J. Talsma

Dagelijks bestuur

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

5 stemmen

A. Choho (Amsterdam)

1 stem

H.N.G. Brinkman (Beemster)

1 stem

G.J.M. Bekhuis (Waterland)

4 stemmen

L. Vissers-Koopman (Zaanstad)

2 stemmen

W.H.M. Rijkenberg (Edam-Volendam)

1 stem

N.J.J. Beemsterboer (Wormerland)

1 stem

A.C. Nienhuis (Landsmeer)

1 stem

vacature (Alkmaar)

1 stem

T.M.C. van den Heuvel-van Raaij (Zeevang)

Financieel belang

Baten begroting 2015

€ 834.500

Deelnemersbijdragen

€ 646.600

Provinciale bijdrage

€ 332.400

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 2.135.293

2014: € 1.831.500

Vreemd vermogen

2013: € 0

2014: € 0

Resultaat na bestemming

2013: € 0

2014: € 398.800

Naam

7. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Vestigingsplaats

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

1 stem

T.P.J. Talsma

Dagelijks bestuur

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

1 stem

C.B. Tunen-Fatels (Heemskerk)

1 stem

J.P. Nagengast (Alkmaar)

1 stem

L. Vissers-Koopman (Zaanstad)

1 stem

A.N. Dellemijn (Heiloo)

1 stem

C.G. van Weel-Niesten (Beverwijk)

1 stem

W.J.M. Spaanderman (Uitgeest)

1 stem

L. van Schoonhoven (Castricum)

Financieel belang

Baten begroting 2015

€ 2.661.900

Deelnemersbijdragen

€ 1.301.200

Provinciale bijdrage

€   720.400

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 1.041.280

2014: € 1.315.600

Vreemd vermogen

2013: € 107.717

2014: €  48.400

Resultaat na bestemming

2013: € 0

2014: € 274.300

Naam

8. Recreatieschap Plassenschap Loosdrecht e.o.

Vestigingsplaats

Utrecht

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

2 stemmen

T.P.J. Talsma en P.E. Kirch-Voors

Dagelijks bestuur

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

6 stemmen

Wijdemeren

M. Smit

J. Frijdal

G. Zagt

N.W.M. Roosenschoon

S. Poels

T.H. Emmelot

6 stemmen

Stichtse Vecht

P.F. de Groene

P.G. Paul

W.M.M. Hoek

G.J.A.N. Rijsterborgh-Plomp

D.T. Verwoert

E.J. Zeldenrust

1 stem

Provincie Utrecht

M. Pennarts

1 stem

Gemeente Utrecht

Vacature

Financieel belang

Baten begroting 2015

€ 2.196.400

Deelnemersbijdragen

€ 1.299.900

Provinciale bijdrage

€    504.800

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 445.213

2014: € 576.000

Vreemd vermogen

2013: € 2.231.725

2014: € 2.016.300

Resultaat na bestemming

2013: € 234.358

2014: € 168.800

Beheersregeling Amstel

De Beheersregeling Amstel is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht ter behartiging van een doelmatig beheer van de Amstel.
Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de Beheersregeling Amstel. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

9. Beheersregeling Amstel

Visie en beleidsvoornemens

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht wensen een doelmatig beheer van de Amstel als vaarweg. Het gaat dan om een vlotte en veilige scheepvaart op de Amstel.

Rechtsvorm en doel

Het provinciaal doel ten aanzien van vaarwegen is het transport over water bevorderen voor zover dat een bijdrage kan leveren aan de ontlasting van de wegen en aan een vermindering van de belasting van het milieu. Daarnaast ambieert Noord-Holland om de watersportprovincie van Nederland te worden. In de overeenkomst wordt het beheer van de Amstel, gedeelte Omval-Amsterdam-Tolhuissluis, gelegd bij de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt voorkoming van een verbrokkeld publiekrechtelijk vaarweg- en scheepvaartbeheer beoogd. Er is sprake van een overeenkomst.

Bestuurlijk belang

Er kan gesteld worden dat de Amstel doelmatig wordt beheerd. Dit is mogelijk omdat door de beheerregeling het beheer bij één provincie, de provincie Noord-Holland is belegd. De bestuurlijke verantwoordelijkheid is daarmee éénduidig geregeld.

Activiteiten

De provincie Noord-Holland beheert en onderhoudt de Amstel vanaf de Tolhuissluis tot de provinciale beheergrens nabij de Omval in Amsterdam. Noord-Holland doet dit ook op de binnen de provincies Utrecht en Zuid-Holland gelegen delen van de Amstel.

Bevoegdheden

De provincie Noord-Holland treedt op als technisch en nautisch beheerder van de Amstel.

Naam

9. Beheersregeling Amstel

Vestigingsplaats

n.v.t.

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

Naam AB-lid; n.v.t.

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid; n.v.t.

Financieel belang

Baten begroting 2015

€ 0

Deelnemersbijdragen

€ 0

Provinciale bijdrage

€ 0

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 0

2014: € 0

Vreemd vermogen

2013: € 0

2014: € 0

Resultaat na bestemming

2013: € 0

2014: € 0

De inkomsten en uitgaven omtrent deze beheersregeling worden niet apart bijgehouden. De Amstel is één van de ca. 15 vaarwegen die we in beheer en onderhoud hebben (de Amstel is ca. 25 km lang op een totaal van ca. 250 km vaarweg die we als provincie beheren). De delen van de Amstel die liggen in Zuid-Holland en Utrecht zijn daar ongeveer een kwart van. We hebben daar geen oever-onderhoud (dat is niet bij ons in beheer) en de laatste jaren geen baggerwerken uitgevoerd. Blijft over het beheer en de zorg voor het in goede staat houden. Dit zijn apparaatskosten voor schouw, vergunningverlening, toezicht, handhaving etc.

Randstedelijke Rekenkamer

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht.
Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

10. Randstedelijke Rekenkamer

Visie en beleidsvoornemens

De Randstedelijke Rekenkamer ziet het als haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisseling en samenwerking binnen de betrokken provincies en eventueel andere publieke organen te bevorderen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid ziet de Rekenkamer als belangrijkste kenmerken van haar producten.

Rechtsvorm en doel

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en heeft als doel de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland te verbeteren.

Bestuurlijk belang

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan om gezamenlijk op een effectieve en efficiënte wijze de wettelijke opdracht voor het instellen van een rekenkamer vorm en inhoud te kunnen geven.

Activiteiten

De Randstedelijke Rekenkamer verricht onafhankelijk onderzoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De Rekenkamer informeert primair de Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen.

Bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer zijn in de Provinciewet vastgelegd. De onafhankelijke positie wordt gewaarborgd door onder meer de vrijheid van onderzoek, de toegang tot personen en gegevens en openbaarheid van rapportage. De Rekenkamer doet onderzoek op basis van een eigen onderzoeksprogramma, dat wordt vastgesteld na overleg met de programmaraad. Deze programmaraad bestaat uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies.

Naam

10. Randstedelijke Rekenkamer

Vestigingsplaats

Amsterdam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

1 stem

Er is één lid van de Randstedelijke Rekenkamer. Per ultimo 2014 is dat dr. ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA.

Dagelijks bestuur

Het lid van de rekenkamer vervult tevens de functie van directeur.

Andere deelnemers en stemaandeel

Iedere deelnemer heeft hetzelfde stemaandeel.

Andere deelnemers zijn de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht.

Financieel belang

Baten begroting 2015

€ 1.558.600

Deelnemersbijdragen

€ 1.552.600

Provinciale bijdrage

€    440.448

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 232.500

2014: € 232.500

Vreemd vermogen

2013: € 349.549

2014: € 512.959

Resultaat na bestemming

2013: €   67.185

2014: €   0

Openbaar lichaam Waddenfonds

Openbaar lichaam Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân.
Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van het Waddenfonds. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

11. Openbaar lichaam Waddenfonds

Visie en beleidsvoornemens

Het Waddenfonds is na het rapport van Adviesgroep Waddenzeebeleid (commissie Meijer) oorspronkelijk opgericht in 2007 om de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap te stimuleren. Er is toen €800 miljoen ter beschikking gesteld voor aanvullende investeringen in het Waddengebied. Hiertoe is in 2007 het Waddenfonds opgericht. Het Waddenfonds loopt tot en met 2026. Later is daar door de Tweede Kamer een economische doelstelling aan toegevoegd.
Het Rijk heeft het Waddenfonds per 1 januari 2012 overgedragen aan de drie Waddenprovincies, Noord-Holland, Groningen en Fryslân.  In totaal is er met de decentralisatie van het Waddenfonds een bedrag gemoeid van ruim € 562 miljoen euro. Het gezamenlijk beheer en de besteding van het ondeelbare Waddenfonds is nu een autonome taak van de drie provincies. Om dit op een efficiënte en doelmatige wijze vorm te geven is een gemeenschappelijke regeling getroffen.
Het budget van het Waddenfonds is vanaf 2012 €28 miljoen per jaar. Het betalingsritme is via het Bestuursakkoord (september 2011) vastgesteld en loopt via het Provinciefonds, direct naar het Waddenfonds. Er is gekozen voor een programmatische besteding en er is een budget voor lokale innovaties en een budget voor kennishuishouding.
De doelen van het Waddenfonds zijn:

het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied;
het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;
een duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied dan wel gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en de direct aangrenzende gebieden;
het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied.

Rechtsvorm en doel

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam

Bestuurlijk belang

Gezamenlijk beheren en programmatisch besteden van de gelden van het Waddenfonds

Activiteiten

Het beheer van het Waddenfonds, opstellen en vaststellen subsidieverordening en jaarprogramma, verstrekken van subsidies ten laste van het Waddenfonds; het op privaatrechtelijke titel besteden van middelen ten laste van het Waddenfonds; de voorbereiding van het door provinciale staten vast te stellen Uitvoeringsplan Waddenfonds. Deze activiteiten worden uitgevoerd met inachtneming van het bestuursakkoord en de door provinciale staten vastgestelde beleidskaders met betrekking tot het werkingsgebied van het Waddenfonds. (zie artikel 4 Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds).
Voorts wordt er een Jaarprogramma (art.8), Jaarverslag (art. 9), Begroting (art. 27) en Jaarrekening (art. 28) opgesteld).

Bevoegdheden

Aan het openbaar lichaam Waddenfonds zijn de volgende publiekrechtelijke bevoegdheden overgedragen:
De verordenende bevoegdheid, voor zover het vaststellen van een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 4.23, eerste lid,  Awb, noodzakelijk is ten behoeve van het verstrekken van subsidies ten laste van de begroting van het Waddenfonds;
het nemen van besluiten inzake het verstrekken van subsidie ten laste van de begroting van het Waddenfonds, overeenkomstig titel 4.2 Awb.
(Zie artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds)

Naam

11. Openbaar lichaam Waddenfonds

Vestigingsplaats

Leeuwarden

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

3 stemmen

Naam AB-leden:

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid:

Andere deelnemers en stemaandeel

Provincie Fryslân en Provincie Groningen

3 stemmen

Deelnemers Provincie Groningen: H. Staghouwer (DB)

3 stemmen

Deelnemers Provincie Fryslân: K. Kielstra (DB)

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 29.378.000

Deelnemersbijdragen

€ 0

Provinciale bijdrage

€ 0

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 29.781.076

2014: €   34.377.568

Vreemd vermogen

2013: € 110.450.960

2014: € 121.553.468

Resultaat na bestemming

2013: € 16.212.632 neg.

2014: €   4.596.492

Omgevingsdiensten

Er zijn in Noord-Holland vier omgevingsdiensten. De provincie neemt deel in al deze omgevingsdiensten.
Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de Omgevingsdiensten. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

Omgevingsdiensten

Visie en beleidsvoornemens

Verbetering van dienstverlening, kwaliteit van vergunningverlening en handhaving op gebied van milieu, bodem en ruimtelijke ordening. Creëren van level playing field voor bedrijven. Verhoging van efficiëntie van het functioneren op dit gebied.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Bestuurlijk belang

PNH blijft bevoegd gezag voor taken die de OD uitvoert. PNH is bestuurlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit die de OD levert aan het bedrijfsleven en de burgers en draagt ook de risico’s van slecht functioneren van de OD

Activiteiten

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

Bevoegdheden

Gemandateerd door de deelnemers

Naam

12. Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Vestigingsplaats

Lelystad

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

Naam AB-lid  T. Talsma

% stemmen

Stem: 1,52%

Dagelijks bestuur

Geen DB-lid

Andere deelnemers en stemaandeel

Flevoland 34,54 %

Dronten 6,01 %

Wijdemeren 3,44 %

Huizen 2,12 %

Lelystad 12,63 %

Noordoostpolder 7,43 % Hilversum 2,06 %

Bussum 3,13 %

Weesp 3,54 %

Almere 9,38 %

Blaricum/Laren 1,38 %

Urk 2,55 %

Muiden 1,40 %

Zeewolde 6,53 %

Naarden 2,35 %

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 11.055.188

Deelnemersbijdragen

€ 10.942.919

Provinciale bijdrage

€      162.014

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 2.150.533        

2014: € 2.376.035

Vreemd vermogen

2013: € 109.306

2014: €    400.386

Resultaat na bestemming

2013: € 323.728

2014: €    468.035

Naam

13. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Vestigingsplaats

Zaandam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

Naam AB-lid  T. Talsma

% stemmen

Stem: 20 %

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid T. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

Amsterdam 30 %

Diemen 4 %  

Haarlemmermeer 14 %

Ouder-Amstel 4 %

Zaanstad 8 %  

Purmerend 4 %

Aalsmeer 4 %

Uithoorn 4 %

Amstelveen 4 %  

Beemster 4 %

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 35.650.000

Deelnemersbijdragen

€ 35.268.000

Provinciale bijdrage

€   5.727.000

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 1.311.000

2014: €   1.199.000

Vreemd vermogen

2013: € 12.584.000

2014: € 14.920.000

Resultaat na bestemming

2013: € 1.311.000

2014: €   494.000

Naam

14. RUD Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats

Hoorn

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

Naam AB-lid  T. Talsma

% stemmen

Stem: 3 %

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid T. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

Den Helder 8 %

Stedebroec 2 %  

Hollands Kroon 11 %

Alkmaar 13 %

Schagen 9 %  

Bergen 5 %  

Texel 3 %

Castricum 5 %

Drechterland 3 %  

Heiloo 3 %

Enkhuizen 3 %

Heerhugowaard 7 %

Hoorn 11 %  

Langedijk 2 %

Koggenland 2 %

Medemblik 8 %

Opmeer 1 %

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 11.038.038

Deelnemersbijdragen

€ 10.979.965

Provinciale bijdrage

€ 310.188

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 222.900

2014: € 1.029.940

Vreemd vermogen

2013: € 1.042.329

2014: € 1.432.396

Resultaat na bestemming

2013: € 0

2014: € 990.506

Naam

15. Omgevingsdienst IJmond

Vestigingsplaats

Beverwijk

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

Naam AB-lid  T. Talsma

% stemmen

Stem: 3 %

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid T. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

Velsen 34 %

Haarlem 26 %

Heemskerk 10 %

Beverwijk 18 %

Uitgeest 4 %

Purmerend 3%

Beemster 2%

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 7.536.583

Deelnemersbijdragen

€ 4.669.078

Provinciale bijdrage

€   137.057

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 579.995

2014: € 729.970

Vreemd vermogen

2013: € 10.239.757

2014: € 11.795.627

Resultaat na bestemming

2013: €  149.429

2014: € 180.338

Interprovinciaal Overleg

De provincie Noord-Holland neemt deel in een interprovinciaal samenwerkingsverband. Het voornaamste doel van de vereniging is gezamenlijke belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau.
Onderstaand volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van dit samenwerkingsverband. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

16. Interprovinciaal Overleg

Visie en beleidsvoornemens

Interprovinciale afstemming en belangenbehartiging

Rechtsvorm en doel

Vereniging; Het IPO is een vereniging van en voor de provincies. De provincies zijn de leden van de vereniging en zijn vertegenwoordigd in Bestuur en Algemene Vergadering.

Bestuurlijk belang

Afstemming en belangenbehartiging

Activiteiten

Afstemming en belangenbehartiging

Bevoegdheden

Het IPO treedt op als vertegenwoordiger van de twaalf provincies richting het Rijk, op die dossiers die voor het IPO van belang zijn.

Naam

16. Interprovinciaal Overleg

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en aandeel

Provincie Noord-Holland

Bestuurslid

Naam AB-leden: A. Tekin (PvdA) en M. Klein (CU-SGP)

Financieel belang

Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het IPO moeten voldoen.

Financiële kengetallen

In 2014 bedroeg de provinciale bijdrage aan het IPO € 754.447.

Vereniging Amsterdam Airport Area

De provincie Noord-Holland neemt deel in een deze vereniging. Het voornaamste doel van de vereniging is het aantrekken van buitenlandse bedrijven
Onderstaand volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de vereniging. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

17. Vereniging Amsterdam Airport Area

Visie en beleidsvoornemens

Aantrekken buitenlandse vestigers + versterken regionaal platform en netwerk

Rechtsvorm

Vereniging

Bestuurlijk belang

Betere publieke-private balans van regiopartijen

Activiteiten

Internationale acquisitie en promotie van de MRA - logistiek

Naam

17. Vereniging Amsterdam Airport Area

Vestigingsplaats

Schiphol

Bestuurders en stemaandeel

Algemeen Bestuur

Er zijn in totaal 21 AAA leden

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid: J. Bond

Andere deelnemers en stemaandeel

Er zijn 8 bestuursleden met gelijk stemrecht

Deelnemer: Provincie Noord-Holland

Deelnemer Rabobank

Deelnemer Schiphol Real Estate

Deelnemer: IJS Global

Deelnemer: Havenbedrijf Amsterdam

Deelnemer: Gemeente Amsterdam

Deelnemer: SADC

Deelnemer gemeente Haarlemmeer

Financieel belang

Baten begroting 2015

€ 551.500

Deelnemersbijdragen

€ 378.000

Provinciale bijdrage

€   30.000

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2012: € 0

2013: € 0

Vreemd vermogen

2012: € 0

2013: € 0

Resultaat na bestemming

2012: € - 32.033

2013: € 1948

Stichting Gooisch Natuurreservaat

De provincie Noord-Holland vormt, samen met zes Gooise gemeenten (Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden) en de gemeente Amsterdam, de Stichting Gooisch Natuurreservaat. De stichting heeft als doel de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden, en aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren.
Onderstaand volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van dit samenwerkingsverband. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

18. Stichting Gooisch Natuurreservaat

Visie en beleidsvoornemens

In de visie van de stichting leveren de waardevolle kenmerken van landschap, natuur en cultureel erfgoed (samen het "natuurschoon") een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de mens. Het behoud van deze waarden in het Gooi vindt het Gooisch Natuurreservaat daarom van groot belang voor de bezoekers en bewoners van de streek, voor nu en later. Iedereen dient de natuur en het landschap te kunnen ervaren en dient er kennis over te kunnen vergaren. De verkregen ervaringen en inzichten zullen leiden tot sympathie voor natuurbescherming, een voorwaarde voor duurzaam behoud van de terreinen.
De stichting is bovendien van mening dat de voor het Gooi kenmerkende flora en fauna, los van de betekenis voor het welzijn van de mens, recht hebben op voldoende leefruimte van een goede kwaliteit. Om het ecologisch functioneren van de natuurterreinen of – op grotere schaal – de Gooise stuwwallen te kunnen waarborgen, moet over eigendoms- en bestuursgrenzen heen worden gekeken. Uiteindelijk gaat het om het Gooi als deel van de Heuvelrug, en als schakel in de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland. Het Gooisch Natuurreservaat beheert circa 2800 hectare natuurgrond.

Rechtsvorm en doel

Stichting volgens statuten. Financiering is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit leden van de verschillende gemeenteraden en leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Het dagelijks bestuur bestaat uit leden van de colleges van Burgemeester en Wethouders, en van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De zetelverdeling in het algemeen bestuur is als volgt: Provincie Noord-Holland 4 zetels; Gemeente Amsterdam 2 zetels; Gemeente Blaricum 1 zetel; Gemeente Bussum 2 zetels; Gemeente Hilversum  4 zetels; Gemeente Huizen 2 zetels; Gemeente Laren 1 zetel; Gemeente Naarden 1 zetel;

Activiteiten

Het aankopen, inrichten en beheren van natuurgebieden; het verzorgen van natuur- en milieueducatie.

Bevoegdheden

Aankopen, inrichten en beheren van natuurgebieden. Voor zover binnen het statuut is toegestaan. De stichting heeft geen publiekrechtelijke bevoegdheden.

Naam

18. Stichting Gooisch Natuurreservaat

Vestigingsplaats

Hilversum

Bestuurders en aandeel

Provincie Noord-Holland

Bestuurslid

In het algemeen bestuur: C.W.M. van Rooij,  F.K. de Groot, J.J.A.M. van Hooff en gedeputeerde Talsma. Gedeputeerde Talsma is tevens lid van het dagelijks bestuur.

Financieel belang

Statuten van de stichting bepalen dat de deelnemers het expoloitatietekort van de stichting dragen, volgens de volgende, in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen, verdeelsleutel: Provincie Noord-Holland 25%; Gemeente Amsterdam 10%; en de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden gezamenlijk voor 65%.

Financiële kengetallen

In 2014 bedroeg het exploitatietekort van het GNR € 1.842.650, waarvan het provinciale aandeel € 483.500 bedroeg.

Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

De Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio is opgericht teneinde de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in de Schipholregio, in de ruimste zin van het woord te bevorderen.
Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de Stichting. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

19. Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

Visie en beleidsvoornemens

Realiseren van gebiedsgerichte projecten en individuele maatregelen conform het convenant Leefbaarheid 2007 (onderdeel van de Aldersafspraken 2007)

Rechtsvorm en doel

Rechtsvorm: Stichting

Doel: verbetering leefkwaliteit in omgeving Schiphol

Bestuurlijk belang

Gedeputeerde Schiphol: Voorzitter Raad van Toezicht

Activiteiten

Minimaal 1 keer p.j komt de RvT bijeen  

Bevoegdheden

Benoemt en ontslaat bestuurders (Statuten art. 4, lid 1 en lid 3; art. 9, lid 8)
Stelt vacatiegelden Bestuur en Raad vast (art. 5, lid 3; art. 9, lid 8) Toezicht op beleid van het bestuur en op algemene gang van zaken in de stichting, art,9, lid 1
Kan een reglement Raad van toezicht waarin nadere regels over het functioneren van de Raad, vast stellen, wijzigen of opheffen.

Naam

19. Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

Vestigingsplaats

Haarlemmermeer

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

Naam AB-lid: geen deelneming aan AB vanuit PNH

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid: geen deelname PNH

Andere deelnemers en stemaandeel

Deelnemer H. Meijdam

Deelnemer J. Hoffscholte

Deelnemer: J. Bezemer

Deelnemer: C. Claassen

Deelnemer: J. Bolhoeve

Financieel belang

Baten begroting 2015

€ 0

Deelnemersbijdragen

€ 0

Provinciale bijdrage

€ 0

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 28.856.233

2014: € 25.942.001

Vreemd vermogen

2013: € 665.727

2014: € 769.362

Resultaat na bestemming

2013: € 0

2014: € 0

Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de stichting. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

20. Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied

Visie en beleidsvoornemens

De ambitie is om met het NZKG een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het verbeteren  van de internationale concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam  

Rechtsvorm en doel

Rechtsvorm: Stichting
Doel: versterking van de internationale concurrentiepositie van het gebied.  

Bestuurlijk belang

Gedeputeerde Havens: Voorzitter Bestuursplatform NZKG

Activiteiten

Minimaal 4 keer per jaar komt het bestuursplatform bijeen  

Bevoegdheden

Benoemen programmamanager, opdrachtgever regionale projecten uit het uitvoeringsprogramma en verantwoordelijk voor de jaarrekening van de stichting.

Naam

20. Stichting Masterplan Noordzeekanaalgebied

Vestigingsplaats

IJmuiden

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

Naam AB-lid: gedeputeerde mw. E. Post (voorzitter)

1 stem

4 leden in AB,  provincie Noord-Holland heeft 1 stem

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid: Gedeputeerde mw. E. Post

Andere deelnemers en stemaandeel

1 stem

Wethouder EZ. D. Straat namens gemeente Zaanstad

1 stem

Wethouder EZ T. Rutten namens gemeente Beverwijk

1 stem

Wethouder EZ A. Verkaik namens gemeente Velsen

1 stem

Wethouder EZ W. Westerman namens Haarlemmerliede

Financieel belang

Inkomsten stichting in de vorm van bijdragen:

Provincie Noord-Holland

  € 56.963

Gemeente Amsterdam

  € 34.913

Gemeente Velsen

  € 29.400

Gemeente Zaanstad

  € 29.400

Gemeente Beverwijk

  € 29.400

Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude

   € 3.675

Haven Amsterdam  

  € 3.500

Inkomsten stichting

  € 187.251

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 411.365

2014: € 383. 840

Vreemd vermogen

2013: 0

2014: 0

Resultaat na bestemming

2013: 0

2014: 0

Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de stichting. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

21. Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Visie en beleidsvoornemens

Beheer en ontwikkeling van haven- en visveilinginfrastructuur t.b.v. economische ontwikkeling

Rechtsvorm

Stichting

Bestuurlijk belang

8,4%

Doel en activiteiten

Het administreren en beheren van aandelen in het kapitaal van de te IJmuiden (gemeente Velsen) gevestigde naamloze vennootschap Zeehaven IJmuiden N.V.

Bevoegdheden

De provincie benoemd één lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Naam

21. Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Vestigingsplaats

IJmuiden

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
5 stemmen

J.A.W. van Dalen (lid)

Dagelijks bestuur

n.v.t.

Financieel belang

Baten begroting 2015

€ 7.148.000

(Zeehaven IJmuiden N.V.)

Deelnemersbijdragen

€ 4.372.516

Provinciale bijdrage

€    480.402

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 16.493.000

2014: € 17.378.000

Vreemd vermogen

2013: € 40.938.000

2014: € 39.553.000

Resultaat na bestemming

2013: € 539.000

2014: € 910.000

Stichting Oneindig Noord-Holland

Naam

23. Stichting Oneindig Noord-Holland

Rechtsvorm en taak

Stichting
De Provincie Noord-Holland heeft middels het GS-Besluit van 7 mei 2013, nr. 97754/166511. Stichting Oneindig Noord-Holland belast met de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Het gaat om de volgende publieke taken:
‘Het al dan niet digitaal ontsluiten van cultureel erfgoed voor een breed publiek’ en ‘Het al dan niet digitaal bijeenbrengen van Noord-Hollandse collecties en verhalen’.

Bestuurlijk belang

Omdat het gaat om een verzelfstandigd provinciaal project is het belangrijk dat de provincie zelf sturing houdt op het platform. Daarom hebben GS gekozen voor een overheidsstichting. Hiermee heeft de provincie het intellectueel eigendom van de tot nu toe gecreëerde producten behouden. Andere publieke en private partijen kunnen hun doelen beter koppelen aan de activiteitenen producten die in het kader van het platform zijn ontwikkeld. Ook kan door een overheidsstichting aan fondsenwerving worden gedaan, wat voor de provincie niet mogelijk is.

Activiteiten

De doelstelling van Stichting Oneindig Noord-Holland wordt vervuld door: het materiële erfgoed van Noord-Holland (collecties van musea, archieven en andere instellingen, monumenten en cultuurlandschappen) te ontsluiten. Vervolgens wordt dit materiële erfgoed verbonden aan het immateriële erfgoed; de verhalen. Tenslotte worden deze verhalen via thema’s, communicatieactiviteiten, producten en samenwerkingsverbanden naar een breed publiek gebracht. In 2013 zijn met de Stichting prestatieafspraken gemaakt over de verdere (financiële) verzelfstandiging en inhoudelijke doorontwikkeling van Oneindig Noord-Holland. Deze afspraken worden medio 2015 geëvalueerd

Bevoegdheden

In de statuten is geregeld dat de provincie de leden van de raad van toezicht benoemt (art. 16.2). In artikel 16.2 uit de statuten is opgenomen dat voor een van de te benoemen personen binnen de Raad van Toezicht geldt dat hij of zij een aanstelling heeft bij de provincie dan wel deel uitmaakt van gedeputeerde staten van de provincie.
Er geldt een informatie/rapportageverplichting van het bestuur aan de raad van toezicht (art. 17 en 20).
Daarnaast is, omdat de stichting een verbonden partij is, het volgende van toepassing:
Elke vier jaar vindt een evaluatie plaats;
GS rapporteren in het kader van de begroting en de jaarrekening over de stand van zaken;
Artikel 167 is van toepassing t.b.v. de informatiepositie van PS;
Conform artikel 5.5 uit de statuten van de Stichting ONH stelt het bestuur jaarlijks een beleidsplan en begroting. Dit beleidsplan behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht en van de provincie. De goedkeuring van de provincie wordt niet eerder verleend dan nadat de Raad van Toezicht zijn goedkeuring heeft verleend.

Naam

23. Stichting Oneindig Noord-Holland

Vestigingsplaats

Amsterdam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Raad van Toezicht

Voorzitter: W. Eggenkamp

Lid: Gedeputeerde R. de Vries

Lid: S. Warnik

Lid: J. Iemhoff

Lid: W. Helmus

Financieel belang

Provinciale bijdrage

€ 200.000,- per jaar boekjaarsubsidie voor de periode van 3 jaar (t/m 2015).

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Naam

24. Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Visie en beleidsvoornemens

Voorbereiding van de bouw van een nieuwe hoge flux reactor ter vervanging van de bestaande 50 jaar oude reactor. Ministerie van EZ en de Provincie Noord-Holland hebben elk € 40 mln gereserveerd voor deze voorbereiding. Het verstrekte krediet dient terugbetaald te worden. Het is de bedoeling dat de private sector de bouw en exploitatie op zich gaat nemen.

Rechtsvorm en doel

Stichting met als doel a) het (doen) ontwerpen en realiseren van een hoge flux reactor die bestemd is voor de medische en industriële radio-isotopenproductie en nucleair technologisch onderzoek in de gemeente Schagen; b) het (doen) exploiteren van de Pallas-reactor, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurlijk belang

Bijdrage aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en aan het kenniseconomie-cluster in Petten

Activiteiten

Het doen ontwerpen van een nieuwe reactor en het regelen van de benodigde vergunningen. Interesseren van de private sector.

Bevoegdheden

De Stichting heeft een Raad van Toezicht en een directeur die gebonden is aan de toestemming van het Ministerie EZ en de Provincie Noord-Holland voor wat betreft activiteiten en opnemen krediet.

Naam

24. Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Vestigingsplaats

Schagen

Raad van Toezicht

Prof.dr. L.H. Hoogduin (voorzitter), drs. M.C. van der Harst, prof.dr. J. Telgen en em. prof.dr. W.C. Turkenburg.

Bestuurder van de stichting/ Directeur

H. J. van der Lugt

Financieel belang

Baten begroting 2015

€ 0

Deelnemersbijdragen

€ 0

Provinciale bijdrage

€ 0

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 330.958 neg.

2014: € 892.578 neg.

Vreemd vermogen

2013: € 1.484.498

2014: € 11.584.026

Resultaat na bestemming

2013: € 330.958 neg.

2014: € 561.620 neg.

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland

Het fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland is opgericht teneinde de kosten te kunnen bestrijden van de nazorg van een na 1-9-1996 gesloten stortplaats Wet milieubeheer binnen de provincie Noord-Holland.
Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van het fonds. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

25. Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland

Visie en beleidsvoornemens

Het zorgdragen dat de omgeving van een na 1996 gesloten stortplaats Wet Milieubeheer geen nadelige gevolgen ondervind.

Rechtsvorm en doel

Fonds met eigen entiteit

Bestuurlijk belang

Wettelijke taak

Activiteiten

Beheren van de financiële middelen en het bekostigen van de nazorg van na 1996 gesloten stortplaatsen Wet Milieubeheer

Naam

25. Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

College van gedeputeerde Staten

Dagelijks bestuur

Gedeputeerde Financiën

Andere deelnemers en stemaandeel

Geen

Financieel belang

Baten begroting 2015 waaronder de nazorgheffing 2015 (belastingheffing aan stortplaats exploitanten)

€  2.846.460

Deelnemersbijdragen

N.v.t.

Provinciale bijdrage

N.v.t.

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2013: € 44.415.906

2014: €  50.600.938

Vreemd vermogen

2013: € 12.522

2014: €  36.588

Resultaat na bestemming

2013: € 2.121.044

2014: € 6.185.032