Inleiding en samenvatting

Dit voorjaar trad een nieuw provinciebestuur aan. Een bestuur dat wil zorgen voor meer werkgelegenheid, innovatie stimuleert en ondernemers vooral wil laten ondernemen. Deze ambities staan helder verwoord in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’.  Het bestuur laat de economische ontwikkeling van Noord-Holland hand in hand gaan met het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit en natuurwaarden. "Ruimte voor groei" sluit dan ook goed aan bij de periode van economisch herstel die Nederland lijkt in te gaan. En het past in de zoektocht van veel overheden - in binnen- en buitenland - om economie, innovatie en duurzaamheid met elkaar te verbinden.
Om deze ambities te kunnen verwezenlijken moet de provincie op alle vlakken samenwerken. De provincie opereert immers niet in een vacuüm en er zijn nauwelijks beleidsterreinen waar de provinciale overheidslaag de volledige autonomie heeft. Als middenbestuur acteren provincies op regionale schaal. En juist de regio wordt steeds meer het niveau waarop maatschappelijke vraagstukken zich afspelen. Het is de plek waar bedrijven opereren en waar gemeenten zich samenvoegen in grootstedelijke regio’s.
Ook de provincie staat voor de uitdaging om zich - uitgaande van de eigen rol en op basis van een nieuw coalitieakkoord - in dit regionale speelveld te begeven. Hierbij is het noodzakelijk om voortdurend samen te werken met onze partners. In de praktijk bestaat bestuurskracht voor een groot deel uit netwerkkracht. Het nieuwe provinciaal bestuur realiseert zich dat goed. Bij de totstandkoming van het coalitieakkoord hebben de provinciale onderhandelaars het oor te luisteren gelegd bij een breed scala aan Noord-Hollandse maatschappelijke organisaties. Veel van de suggesties van deze partners zijn opgenomen in het coalitieakkoord. Daarmee zijn verwachtingen gewekt.
Nu komt het erop aan: laten zien dat de provincie Noord-Holland een moderne responsieve overheid is, die wil samenwerken en zich openstelt voor de samenleving. Dit vergt een heldere en eenduidige manier van werken. Bewust zijn van de provinciale taak, meerwaarde en imago. Helder verwoorden wat Noord-Holland doet, waarom en voor wie. Deze begroting maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Het laat zien waar in wordt geïnvesteerd en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Kortom, het toont onmiskenbaar hoe de provincie Noord-Holland daadwerkelijk ruimte creëert voor groei.

Samenvatting

Voor u ligt de begroting en meerjarenraming 2016 – 2019. In deze paragraaf vatten wij de belangrijkste aspecten van de begroting samen. In het bijgevoegde ontwerpbesluit vragen wij u de begroting vast te stellen.

Motie Kaderbrief 2016 (M19/2015)

In deze begroting zijn uw besluiten verwerkt met betrekking tot de kaderbrief 2016. Daarnaast is op basis van motie 19/2015 het coalitieakkoord "Ruimte voor groei" financieel in deze begroting verwerkt.

Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord (PS Voordracht 33)

In besluit 3 van voordracht 33 van 26 mei 2015 hebben uw Staten besloten GS op te dragen om op 1 oktober a.s. of zoveel eerder als mogelijk na het verschijnen van het collegeprogramma, het collegeprogramma uit te werken in een uitvoeringsprogramma en het uitvoeringsprogramma aan PS toe te zenden. Op het moment van schrijven wordt het uitvoeringsprogramma uitgewerkt en het zal naar verwachting tijdig gereed zijn zodat uw Staten het kunnen betrekken bij de besprekingen over deze begroting.

Motie Natuur is Kapitaal (M53/2014)

Op 22 januari 2015 is in de commissie Ruimte en Milieu de brief van GS besproken, waarin we hebben toegezegd op welke wijze uitvoering gegeven zal worden aan de motie "Natuur is kapitaal". Een van de onderdelen in deze brief is het opnemen van "Groen" als apart programma in de begroting. In deze begroting is daarom dit nieuwe programma "Groen" opgenomen. In de brief geven wij daarnaast aan dat we de suggesties van de auditcommissie van uw Staten voor de verbetering van de bruikbaarheid van de begroting bij de opzet van het nieuwe programma Groen zullen betrekken. Daarbij werd onder andere een vergroting van het inzicht in reserves en investeringen gevraagd. Om hieraan gevolg te kunnen geven, is het nieuwe programma "Groen" bij wijze van pilot wat anders ingedeeld dan de andere programma's. Daarbij is geprobeerd binnen de filosofie van het format ruimte te maken voor nieuwe ideeën en extra informatie. De doelenboom is gebleven. De budgettabellen zijn ook gebleven, maar hebben een iets gewijzigde indeling gekregen en de output is meerjarig geformuleerd. Daarnaast is meer informatie opgenomen over de bij het programma Groen betrokken reserves. Wij verwachten daarmee de inzichtelijkheid en toegankelijkheid voor uw Staten te hebben verbeterd. Uw mening daarover nemen wij mee in toekomstige begrotings- en verantwoordingsdocumenten.
Bestuurlijke inleiding
Voor het eerst bij de jaarstukken 2014 is een bestuurlijke inleiding toegevoegd. Ook in deze  begroting is deze opgenomen.

Webversie van de begroting

In lijn met de intentie van PS om digitaler te werken, hebben wij een webversie van de begroting ontwikkeld waarin alle informatie, die ook in de boekversie/PDF is te vinden, op een voor diverse digitale media toegankelijke wijze wordt ontsloten. Deze versie is te vinden op http://begroting.noord-holland.nl nl. Met deze verbeteringen geven wij vorm aan het versterken van de planning en control-cyclus. Wij hopen dat de aangebrachte vernieuwingen behulpzaam zullen zijn voor uw kaderstellende rol. Wij kijken uit naar een vruchtbaar debat tijdens de algemene beschouwingen over de begroting 2016.

Begroting in één oogopslag

Saldo van baten en lasten per programma

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

min is voordelig

Openbaar Bestuur

 34.673

 35.216

 34.437

 33.395

Bereikbaarheid

 238.199

 229.639

 256.357

 232.830

Water

 11.721

 10.696

 10.688

 10.472

Milieu

 20.062

 20.068

 19.114

 18.810

Ruimte

 27.676

 20.292

 18.222

 16.082

Groen

 93.959

 66.307

 51.379

 42.335

Cultuur en Welzijn

 23.020

 17.017

 17.054

 16.665

Financiën

-401.971

-385.194

-378.662

-379.483

Totaal saldo van baten en lasten

 47.339

 14.041

 28.588

 -8.895

Het saldo van baten en lasten is het saldo van de begroting voordat de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves worden gedaan. In 2016 is dit saldo € 47,3 miljoen nadelig. Dit komt omdat de provincie een investerende provincie is. Wij onttrekken jaarlijks meer aan onze reserves dan wij er in storten, om daarmee onze doelen te bereiken. Het totale begrotingsresultaat van de provincie is door de onttrekkingen aan de daarvoor bedoelde bestemmingsreserves in alle 4 de begrotingsjaren € 0.

Saldo van stortingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen * € 1.000,
min is voordelig

2016

2017

2018

2019

Onttrekkingen

 -202.430

 -151.172

 -163.538

 -131.759

Stortingen

 155.091

 137.132

 134.950

 140.654

Totaal mutaties reserves

 -47.339

 -14.041

 -28.588

 8.895

Begrotingsresultaat (saldo van baten en lasten + mutaties reserves)

0

0

0

0

Structureel en reëel evenwicht

Onze toezichthouder, het ministerie van BZK, geeft in de jaarlijkse brief "Aandachtspunten voor de begroting" van 1 mei 2015 aan, dat de begroting sluitend moet zijn en een structureel en reëel evenwicht moet kennen. Een sluitende begroting is bereikt, doordat het begrotingssaldo in alle begrotingsjaren € 0 is.
Structureel evenwicht
Een structureel evenwicht wordt bereikt, als structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Om dit evenwicht te bepalen, wordt van alle posten in de begroting beoordeeld of deze incidenteel of structureel zijn. In grote lijnen zijn incidentele posten posten die ofwel 3 jaar of minder in de begroting zijn opgenomen, ofwel een duidelijk tijdelijk karakter hebben (bijvoorbeeld gekoppeld aan het 4-jarige coalitieakkoord). Ook lasten die gedekt worden uit bestemmingsreserves zijn in principe incidenteel.
In onderstaande tabel is deze indeling opgenomen. Hieraan is te zien dat de structurele component van de begroting een positief resultaat kent van € 37,2 miljoen in 2016, € 33,7 in 2017, € 32,2 in 2018 en € 36,2 in 2019. Daarmee is de begroting structureel in evenwicht. In tabel 5.2.4 van de begroting worden deze bedragen nader gespecificeerd.

Bedragen * € 1.000, min is voordelig

2016

2017

2018

2019

Incidenteel

Baten

-5.871

-1.972

0

0

Lasten

211.566

157.481

166.999

135.927

Saldo van baten en lasten

205.695

155.509

166.999

135.927

Onttrekkingen

-199.956

-149.373

-161.450

-130.188

Stortingen

31.472

27.608

26.745

30.513

Saldo mutaties reserves

-168.484

-121.765

-134.705

-99.675

Totaalsaldo incidentele onderdelen

37.210

33.745

32.294

36.252

Structureel

Baten

-481.953

-429.603

-415.688

-415.394

Lasten

323.597

288.134

277.277

270.571

Saldo van baten en lasten

-158.356

-141.469

-138.411

-144.823

Onttrekkingen

-2.474

-1.799

-2.088

-1.571

Stortingen

123.620

109.524

108.205

110.141

Saldo mutaties reserves

121.145

107.724

106.117

108.570

Totaal structureel begrotingsresultaat

-37.210

-33.745

-32.294

-36.252

Totaal begrotingsresultaat

0

0

0

0

De structurele baten van de provincie bestaan voornamelijk uit de provinciefondsuitkering en de motorrijtuigenbelasting.

Bedragen * € 1.000

2016

2017

2018

2019

Uitkering uit het Provinciefonds *

-198.028

-180.443

-174.047

-176.305

Motorrijtuigenbelasting

-190.000

-190.000

-190.000

-190.000

* Het betreft hier de totale uitkering inclusief de decentralisatie uitkeringen en de voormalige BDU-uitkering. Bij programma 8 worden deze posten nader toegelicht.
Reëel evenwicht

Naast de getalsmatige beoordeling kijkt de toezichthouder naar de realiteit van de begrotingscijfers. Bijzondere aandachtspunten daarbij zijn de paragrafen kapitaalgoederen en risicomanagement en de eventuele stelposten. Aan de hand van de paragraaf kapitaalgoederen wordt beoordeeld of in de begroting voldoende aandacht is besteed aan het op peil houden van de kwaliteit van de kapitaalgoederen zoals de provinciale wegen en gebouwen. Omdat bij de provincie Noord-Holland het PMO (Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud) tegelijkertijd aan uw Staten wordt voorgelegd met de begroting, is inzicht hierin goed gewaarborgd. Daarnaast is de risicoparagraaf van belang waarmee wordt bepaald of de provincie in staat is eventuele tot uiting komende risico's op te vangen. Wanneer tenslotte de begroting sluitend zou zijn gemaakt met bezuinigingsstelposten, moet daar een concreet plan voor bestaan om deze in te vullen. De provincie heeft alle taakstellingen van de afgelopen jaren ingevuld en er zijn op dit moment geen bezuinigingstaakstellingen in de begroting meer opgenomen.

Programmabudgetten


In deze grafiek ziet u de totale lasten en de verdeling daarvan over de programma's.

Overzicht financiële ontwikkelingen

Totaaloverzicht mutaties begroting 2016 - 2019

Het totale begrotingssaldo na de verwerking van alle mutaties is meerjarig € 0. Hierbij zijn de budgetten voor nieuw beleid zoals opgenomen in het coalitieakkoord over de jaren verdeeld.

Bedragen * € 1.000

2016

2017

2018

2019

Jaarschijven 2016 – 2018 in Begroting 2015

0

0

0

1.654

A. Financieel kader kaderbrief 2016 en coalitieakkoord

-31.064

-34.958

-23.899

-35.635

B. Nieuw beleid coalitieakkoord

31.260

33.053

22.058

33.510

C. Mutaties begroting 2016

-196

1.905

1.841

471

Totaal

0

0

0

0

A. Specificatie financieel kader conform kaderbrief 2016 inclusief financieel perspectief coalitieakkoord.

Bedragen * € 1.000

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten

-3.655

-2.975

-983

-1.180

Bijstellen provinciale investeringsbudget Groen en Landelijk Gebied

-9.600

-12.000

-9.000

-9.000

Motorrijtuigenbelasting

-6.500

-8.300

-10.100

-10.100

Provinciefonds

1.171

650

-132

-2.200

Stelpost indexeringen

0

0

1.000

2.000

Vrijval Stelpost macro economische tegenvallers

-1.000

-500

-2.000

-2.000

Vrijval Stelpost nieuw college

-5.645

-13.300

-820

0

Dividenden

-4.580

-580

-580

-620

Actualisatie jaarschijven, onvermijdelijke ontwikkelingen en administratieve bijstellingen

-1.255

2.047

-1.284

-12.535

Totaal A (cf. fin. perspectief coalitieakkoord)

-31.064

-34.958

-23.899

-35.635

B. Nieuw beleid coalitieakkoord

In onderstaande tabel zijn de mutaties als gevolg van het coalitieakkoord opgenomen. Voor veel onderwerpen uit het coalitieakkoord is zijn op dit moment de definitieve plannen nog niet rond. Zonodig zullen In komende begrotingen en begrotingswijzigingen verschuivingen aan uw Staten worden voorgelegd.

Verwerking coalitieakkoord

Concept-Zomernota 2015

Begroting 2016

MJR 2017

MJR 2018

MJR 2019

Totaal

1

Openbaar Bestuur

Bestuurskracht en burgerparticipatie: Actieve communicatie (participatie)

 -

 400

 400

 400

 400

 1.600

Bestuurskracht en burgerparticipatie: Bestuurskracht

 -

 -

 200

 200

 200

 600

Bestuurskracht en burgerparticipatie: Werkbudget PS-leden

 54

 24

 20

 2

 20

 120

Sponsoring en evenementen

 -

 600

 300

 300

 300

 1.500

2

Bereikbaar-heid

Fiets: Fietsimpuls (boven op beschikbare BDU)

 2.256

 992

 851

 89

 813

 5.002

Investeren in infrastructuur: Verbeteren mobiliteit regio Noord-Holland-Zuid

 12.707

 5.587

 4.795

 504

 4.582

 28.175

Openbaar vervoer: EHOV-kit openbaar vervoer

 -

 730

 1.000

 1.000

 1.000

 3.730

SolaRoad

 2.700

 -

 -

 -

 -

 2.700

Investeren infrastructuur: PMI/PMO structureel

 -

 3.200

 4.364

 4.364

 4.364

 16.291

3

Water

Kustversterking: cofinanciering dijkversterkingsprojecten: Meekoppelkansen Markermeerdijken en overige dijkversterkingen

 -

 3.750

 3.750

 3.750

 3.750

 15.000

Waterrecreatie: ontwikkelen en cofinanciering; Visie waterrecreatie en cofinanciering

 1.805

 794

 681

 72

 651

 4.002

*

Watervisie: Uitvoering van de Watervisie 2016-2020

 -

600

 100

 100

 100

 1.000

Zwemwaterlocaties

 -

 50

 50

 -

 -

 100

4

Milieu

Duurzame energie: Breed onderzoek naar duurzame energie

 -

 200

 200

 200

 100

 700

Duurzame energie: Servicepunt duurzame energie , Energy Board

 -

 700

 700

 700

 700

 2.800

5

Ruimte

Acquisitie internationale bedrijven

 -

 100

 100

 100

 100

 400

Arbeidsmarkt: Kenniswerkplaats

 -

 100

 -

 -

 -

 100

Arbeidsmarkt: Onderwijs en Arbeidsmarkt

 203

 597

 541

 236

 426

 2.003

Arbeidsmarkt: Project luchtvaartcollege

 -

 100

 -

 -

 -

 100

Arbeidsmarkt: Provinciaal werkambassadeur

 -

 200

 200

 -

 -

 400

Bedrijven en kantoren: Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB)

 -

 -

 3.500

 3.500

 3.500

 10.500

Digitale infrastructuur: Onderzoek naar digitale ontsluiting NH : Glasvezel

 50

 250

 300

 -

 -

 600

Duurzaam Innovatiefonds

 4.512

 1.984

 1.702

 179

 1.627

 10.004

Duurzaamheid en streekproducten: Financiële regeling voor de verduurzaming van de land- en tuinbouw

 -

 300

 300

 300

 300

 1.200

MKB innovatiefonds

 3.609

 1.587

 1.362

 143

 1.302

 8.003

Water als Economische Drager, incl. vervoer over water, eigen projecten

 -

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 4.000

Ontwikkelen en investeren in havencomplexen

 3.609

 1.937

 1.712

 493

 1.652

 9.403

*

Recreatief vervoer over water

670

900

900

900

900

3.370

6

Groen

Inrichting en beheer natuurgebieden: Beheervergoeding SNL Bijzondere versnipperde gebieden en vaartoeslag voor landbouwers

 -

 565

 65

 65

 65

 760

Inrichting en beheer natuurgebieden: Vrijwilligersbijdrage terreinbeheerders in het landelijk gebied

 -

 -

 600

 600

 600

 1.800

Recreatie en Toerisme: Groene Hart

 -

 60

 60

 60

 60

 240

Recreatieschappen: Bijdrage recreatieschappen

 -

 443

 491

 539

 588

 2.062

Waddengebied: Cofinanciering Waddenfonds

 -

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 4.000

7

Cultuur en Welzijn

Cultuureducatie met kwaliteit

 650

 250

 250

 250

 250

 1.650

Cultuurhistorie: Programma regionale beeldverhalen

 -

 -

 100

 100

 100

 300

Erfgoed en Archeologie: Onderwaterarcheologie:

 -

 150

 150

 150

 150

 600

Leefbaarheid kleine kernen: samenwerken vereniging kleine kernen en dorpshuizen

 -

 60

 60

 60

 60

 240

Probiblio: onderzoek naar wettelijke taken

 50

 -

 -

 -

 -

 50

Recreatie en Toerisme: Sportservice

 -

 120

 120

 120

 120

 480

8

Financiën

Reserve: Cultuurhistorie: herbestemmingsimpuls cultureel erfgoed; Oprichting fonds impuls waardevolle herbestemming cultureel erfgoed

 1.805

 794

 681

 72

 651

 4.002

Duurzame energie: Servicepunt duurzame energie , Energy Board 1 fte voor 4 jaar

 -

 100

 100

 100

 100

 400

Reserve AP2010: Energiebesparing: Verduurzaming van bestaande woningvoorraad

 6.274

 1.166

 348

 412

 1.981

 10.181

Totaal Coalitieakkoord

 40.285

 31.260

 33.053

 22.058

 33.510

 160.166

* Deze posten zijn in de financiële tabellen in het boekwerk nog (deels) opgenomen onder programma 8, financiën, omdat tijdens het maken van de programma's nog niet definitief was bepaald, welk programma leidend zou zijn voor de uitvoering.

C. Mutaties begroting en meerjarenraming 2016 – 2019 na coalitieakkoord

Voor het opstellen van de begroting zijn de meest recente ontwikkelingen in kaart gebracht en verwerkt. Deze zijn hieronder samengevat en toegelicht.

Programma

Bedragen * € 1.000

2016

2017

2018

2019

Openbaar Bestuur

 1. Wijziging provinciewet: Invoering verticale zorgplicht i.h.k.v. de integriteitsbewaking

 100

 100

 100

 100

Mobiliteit

 1. Actualisatie PMI en PMO 2016

 -956

 -1.549

 -1.417

 -1.263

Milieu

 1. Saldo van aframing extra budget WABO vanaf 2016 en extra bijdrage aan omgevingsdiensten in verband met overdracht van plustaken op het gebied van vergunning, toezicht en handhaving.

228

537

490

490

Groen

 1. Voortzetting bijdrage aan Nationale Parken van Zuid-Kennemerland en Texel

 258

 258

 258

 258

Cultuur en Welzijn

 1. Huis van Hilde en Mercurius

 -108

 -118

 -118

 -118

Financiën

 1. Bijstelling stelpost afrekeningsverschillen op basis van prognose

 -1.566

 -1.566

 -1.566

 -1.566

 1. Provinciefonds

 895

 2.540

 2.252

 1.820

 1. Rente

 1.589

 1.565

 1.824

 732

 1. Stelpost indexeringen

 65

 -0

 -0

 -0

 1. Administratieve correctie vrijval reserve

-839

Diverse

 1. Diverse kleinere en administratieve bijstellingen

 138

 138

 18

 18

-196

 1.905

 1.841

 471

 1. Wijziging provinciewet: Invoering verticale zorgplicht i.h.k.v. de integriteitsbewaking

Het gaat om de uitvoering van Wetsvoorstel nr. 33691. Met dit wetsvoorstel wordt o.a. uitvoering gegeven aan de motie-Heijnen/Schouw, waarin de regering wordt gevraagd om een wetswijziging voor te bereiden die voorziet in de rol van commissarissen van de Koning bij integriteitshandhaving.

 1. Actualisatie PMI en PMO 2016

Met deze mutatie wordt de aansluiting gemaakt met het door PS vast te stellen PMI en PMO 2016 – 2019.

 1. Opdrachten en bijdragen omgevingsdiensten en extra bijdrage aan omgevingsdiensten in verband met overdracht van plustaken op het gebied van vergunning, toezicht en handhaving en

Het geraamde extra budget voor WABO-decentralisatie is vanaf 2016 niet nodig, daarentegen is wel extra budget nodig voor de uitvoering van de VTH-plustaken.

 1. Voortzetting bijdrage aan Nationale Parken van Zuid-Kennemerland en Texel

Bij de meerjarenbegroting 2013 hebben PS voor drie jaar budget beschikbaar gesteld voor de Nationale Parken van Zuid-Kennemerland en Texel. De Agenda Groen beschrijft het belang van ondersteuning van de twee Nationale Parken door de provincie. De financiële tabel in de agenda Groen liep tot 2016. Zoals blijkt uit de tekst werd gedoeld op een structurele jaarlijkse bijdrage. Echter de financiële meerjarenraming voor de Parken, die eindigt in 2015, is niet afgestemd op de beoogde structurele bijdrage aan de Parken. Met deze mutatie wordt het budget structureel in de begroting opgenomen.

 1. Huis van Hilde en Mercurius

Het voormalige archeologisch depot -Mercurius- wordt verkocht. Het Huis van Hilde is gereed en de kapitaallasten daarvan worden geactualiseerd op de laatste stand.

 1. Bijstelling stelpost afrekeningsverschillen op basis van prognose

De stelpost afrekeningsverschillen wordt periodiek beoordeeld. Op basis van de historie en recente prognoses wordt deze bijgeraamd.

 1. Provinciefonds

De meicirculaire van het provinciefonds leverde een onverwacht nadeel op voor alle provincies door de trap-op-trap-af systematiek met de rijksuitgaven.

 1. Rente

Actualisering van het verwachte renteresultaat.

 1. Stelpost indexeringen

De stelpost indexeringen was in 2016 niet helemaal voldoende om alle indexeringen op te vangen. Hierdoor moest een klein bedrag worden bijgeraamd.

 1. Vrijval reserve

Door administratief technische oorzaken is er bij de actualisatie van de jaarschijf 2015 in de zomernota te veel gecorrigeerd. Daardoor kan dit bedrag nu vrijvallen.

 1. Diverse kleinere en administratieve bijstellingen.

In deze post zijn diverse kleinere en administratieve wijzigingen samengevat.