Verklaring van aanmerkelijke verschillen

De verschillen tussen de rekening 2014, de begroting 2015 en de begroting en meerjarenraming 2016 – 2019 hebben diverse beleidsmatige oorzaken. Aangezien deze beleidsmatige oorzaken al bij de programma’s zijn toegelicht, wordt hier volstaan met een toelichting op de meer algemene redenen waarom er verschillen aanwezig zijn.

Overzicht Lasten

( bedragen x € 1.000 )

Programma Rekening 2014 Begroot 2015 Begroot 2016 Verschil t.o.v. Rekening 2014 Verschil t.o.v. Begroting 2015
1 Openbaar Bestuur 38.166 49.253 35.087 -3.080 -14.166
2 Bereikbaarheid 361.805 337.929 404.442 42.637 66.513
3 Water 11.306 19.085 13.500 2.193 -5.585
4 Milieu 35.103 34.915 23.944 -11.159 -10.971
5 Ruimte 77.722 99.898 56.463 -21.259 -43.435
6 Groen 118.684 114.242 122.675 3.991 8.433
7 Cultuur en Welzijn 26.680 31.774 23.020 -3.660 -8.754
8 Financiën 166.683 21.749 10.523 -156.160 -11.226
Totaal van de lasten 836.149 708.845 689.654 -146.495 -19.191

Overzicht Baten

( bedragen x € 1.000 )

Programma Rekening 2014 Begroot 2015 Begroot 2016 Verschil t.o.v. Rekening 2014 Verschil t.o.v. Begroting 2015
1 Openbaar Bestuur 1.838 8.886 566 -1.272 -8.320
2 Bereikbaarheid 213.232 159.864 144.177 -69.055 -15.688
3 Water 1.171 1.065 985 -186 -80
4 Milieu 9.311 5.878 3.882 -5.429 -1.996
5 Ruimte 37.209 72.592 30.847 -6.362 -41.745
6 Groen 51.277 45.661 59.562 8.285 13.901
7 Cultuur en Welzijn 40 0 0 -40 0
8 Financiën 512.348 414.899 449.635 -62.712 34.736
Totaal van de lasten 826.424 708.845 689.654 -136.771 -19.191

Algemene oorzaken van verschillen

Over het algemeen zijn de verschillen tussen de jaarschijven van de vorige begroting en de huidige te verklaren aan de hand van een beperkt aantal oorzaken.
Aan de lastenkant zijn de belangrijkste hiervan de variaties in uitvoering van incidentele projecten en subsidies. Deze zijn ongelijkmatig over de jaren verdeeld. Het ene jaar gebeurt slechts voorbereiding, terwijl in het volgende jaar de uitvoering van start gaat en volop wordt uitgegeven. Veel van deze projecten dekken wij uit onze reserves. Het overzicht van stortingen en onttrekkingen dat u vindt bij de financiële tabellen geeft u hierin inzicht.

Verdere algemene oorzaken van de verschillen zijn:

  • mutaties in de kasraming van reserves als gevolg van (bijvoorbeeld) het later afrekenen van subsidies/aanvragen van voorschotten door subsidieontvangers, en vertraging in projecten.
  • mutaties in de raming van begrotingsposten gerelateerd aan de voortgang in projecten/declaratiegedrag van leveranciers
  • mutaties in de financieringslasten gerelateerd aan de voortgang in projecten
  • budgetmutaties (intensiveringen/ extensiveringen) met een incidenteel karakter of ongelijkmatig verloop tussen de jaren.
  • voorstellen voor nieuw beleid
  • (mutaties in) specifieke uitkeringen van het Rijk
  • verschuivingen van budgetten uit administratief technische overwegingen

Specifieke oorzaken

Een belangrijke verklaring van verschillen tussen 2015 en 2016 is te vinden in de besluiten uit de kaderbrief en het Coalitieakkoord 2015 - 2019.
Na de vaststelling van de kaderbrief hebben zich echter ook nog allerlei ontwikkelingen voorgedaan, die in deze begroting zijn verwerkt. In de samenvatting die voor in de begroting is opgenomen vindt u hiervan een overzicht. Daarnaast zijn natuurlijk alle afzonderlijke mutaties bij de programma’s toegelicht.