Cultuur en Welzijn

De kwaliteit en identiteit van de leefomgeving behouden en versterken door het inzetten van cultuur en erfgoed.

Lees meer

Doelenboom

Beleidsdoel 7.1

Welzijn faciliteren en stimuleren

Operationele doelen

7.1.1 Zorgvragers ondersteunen

7.1.2 Regionale sociale ontwikkeling stimuleren

Beleidsdoel 7.2

Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren

Operationele doelen

7.2.1 Investeren in behoud en exploitatie in erfgoed

7.2.2 Draagvlak voor behoud van erfgoed versterken

Beleidsdoel 7.3

Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen

Operationele doelen

7.3.1 Toeristische en recreatieve benutting van erfgoed en cultureel aanbod door gebiedsgerichte samenwerking aanjagen

7.3.2 Samenwerking tussen creatieve industrie en andere economische partijen stimuleren

Beleidsdoel 7.4

Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Operationele doelen

7.4.1 Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking

Beleidskader

 • Monumentenwet 1988
 • Erfgoedwet
 • Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
 • Wet  Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
 • Wet op de archeologische monumentenzorg
 • Wet op de Ruimtelijke Ordening
 • Milieu Effect Rapportage
 • Wet op het specifiek cultuurbeleid
 • Modernisering Monumentenzorg
 • Beleidsvisie "Kiezen voor karakter, Visie Erfgoed en Ruimte"
 • Monumentenverordening Noord-Holland 2010
 • Provinciale Sociale Agenda Noord-Holland
 • Cultuurnota 2013-2016 "De Waarde van Cultuur"
 • Bibliotheekwet

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Binnen het thema “Cultuur en Ruimte” zet de provincie in op behoud van het cultuurlandschap met haar monumenten door te investeren en inspireren. De provincie investeert in restauratie, onderhoud en herbestemming van monumenten en zij richt zich op de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2014-2016. (OD 7.2.1 en 7.2.2.)
Bij het thema Cultuur en Economie worden de doelstellingen uit de Cultuurnota en die uit de Economische Agenda (toerisme en innovatie) gerealiseerd door koppelingen te leggen tussen beide beleidsvelden. Hierbij is Cultuur en Economie een dienend thema. Zo worden beide beleidsvelden sterker gemaakt, hiervoor meerwaarde gecreëerd en de waarde van cultuur benadrukt binnen de thema’s Cultuur en Ruimte en Culturele Infrastructuur (OD 7.3.1 en 7.3.2.).

Binnen het thema Culturele infrastructuur zet de provincie in op versterking van de verbinding tussen cultuur en economie. Samenwerkingsafspraken over regionale culturele infrastructuur moeten leiden tot een cultuurimpuls in Noord-Holland-Noord en de Metropool Regio Amsterdam. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de provinciale rol binnen de Bibliotheekwet.

Omgevingsfactoren

Demografische ontwikkelingen zullen in Noord-Holland zichtbaar worden. Dit heeft allerlei effecten, zoals het aantal leerlingen op scholen, de omvang van de beroepsbevolking en de vergrijzing. De provincie zet zich in om op integrale wijze de economische vitaliteit en leefbaarheid te stimuleren, met name op het platteland.
Op 1 januari 2016 zal naar verwachting de nieuwe Erfgoedwet van kracht worden. Deze wet vervangt zes wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed, waaronder de Monumentenwet 1988 en de Uitvoeringswet UNESCO, verdrag 1970. In de wet wordt onder meer de bescherming van rijksmonumenten en de regels voor archeologische monumentenzorg beschreven.