Stand en mutaties van de voorzieningen

In onderstaande tabellen vindt u een specificatie van alle onttrekkingen en stortingen in de voorzieningen.

5.3.9.1 Staat van het verloop van de voorzieningen

2015

 Beginsaldo

   Storting

    Onttrekking

 Eindsaldo

 1. Voorziening Financiele Risico's

    18.648.000

                      -

                          -

          18.648.000

 3. Voorziening Kosten reorganisatie

          473.000

            167.000

                306.000

 4. Voorziening Pensioenen leden GS

    12.798.000

        586.000

            462.000

          12.922.000

 5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen

    48.784.000

  25.862.000

      42.343.000

          32.303.000

 6. Voorziening Grondwaterheffing

          934.000

 p.m.

 p.m.

                934.000

 7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

    20.063.000

    6.057.000

        6.815.000

          19.305.000

 8. Voorziening Subsidiecrediteuren

  211.630.000

 p.m.

      50.000.000

        161.630.000

 Voorzieningen

 313.330.000

 32.505.000

    99.787.000

     246.048.000

2016

 Beginsaldo

   Storting

    Onttrekking

 Eindsaldo

 1. Voorziening Financiele Risico's

    18.648.000

                      -

                          -

          18.648.000

 3. Voorziening Kosten reorganisatie

          306.000

                      -

              90.000

                216.000

 4. Voorziening Pensioenen leden GS

    12.922.000

        586.000

            462.000

          13.046.000

 5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen

    32.303.000

  23.191.000

      30.024.000

          25.470.000

 6. Voorziening Grondwaterheffing

          934.000

 p.m.

 p.m.

                934.000

 7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

    19.305.000

    3.079.000

        3.908.000

          18.476.000

 8. Voorziening Subsidiecrediteuren

  161.630.000

 p.m.

      50.000.000

        111.630.000

 Voorzieningen

 246.048.000

 26.856.000

    84.484.000

     188.420.000

2017

 Beginsaldo

   Storting

    Onttreking

 Eindsaldo

 1. Voorziening Financiele Risico's

    18.648.000

                      -

                          -

          18.648.000

 3. Voorziening Kosten reorganisatie

          216.000

                      -

              70.000

                146.000

 4. Voorziening Pensioenen leden GS

    13.046.000

        586.000

            462.000

          13.170.000

 5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen

    25.470.000

  20.305.000

      33.483.000

          12.292.000

 6. Voorziening Grondwaterheffing

          934.000

 p.m.

 p.m.

                934.000

 7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

    18.476.000

    3.076.000

        1.096.000

          20.456.000

 8. Voorziening Subsidiecrediteuren

  111.630.000

 p.m.

      50.000.000

          61.630.000

 Voorzieningen

 188.420.000

 23.967.000

    85.111.000

     127.276.000

2018

 Beginsaldo

   Storting

    Onttreking

 Eindsaldo

 1. Voorziening Financiele Risico's

    18.648.000

                      -

                          -

          18.648.000

 3. Voorziening Kosten reorganisatie

          146.000

                      -

              50.000

                  96.000

 4. Voorziening Pensioenen leden GS

    13.170.000

        586.000

            462.000

          13.294.000

 5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen

    12.292.000

  28.409.000

      25.960.000

          14.741.000

 6. Voorziening Grondwaterheffing

          934.000

 p.m.

 p.m.

                934.000

 7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

    20.456.000

    2.856.000

        3.000.000

          20.312.000

 8. Voorziening Subsidiecrediteuren

    61.630.000

 p.m.

      50.000.000

          11.630.000

 Voorzieningen

 127.276.000

 31.851.000

    79.472.000

       79.655.000

2019

 Beginsaldo

   Storting

    Onttreking

 Eindsaldo

 1. Voorziening Financiele Risico's

    18.648.000

                      -

                          -

          18.648.000

 3. Voorziening Kosten reorganisatie

            96.000

              45.000

                  51.000

 4. Voorziening Pensioenen leden GS

    13.294.000

        586.000

            462.000

          13.418.000

 5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen

    14.741.000

  13.829.000

      26.025.000

            2.545.000

 6. Voorziening Grondwaterheffing

          934.000

 p.m.

 p.m.

                934.000

 7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

    20.312.000

    2.856.000

        3.000.000

          20.168.000

 8. Voorziening Subsidiecrediteuren

    11.630.000

 p.m.

      11.630.000

                              -

 Voorzieningen

  79.655.000

 17.271.000

    41.162.000

       55.764.000

5.3.9.2 Toelichting op de voorzieningen

1

Voorziening Financiële Risico’s

Doel

De voorziening dient als buffer, voor de opvang van concrete financiële risico’s, waarvan de kans groot is dat deze binnen afzienbare tijd daadwerkelijk tot verplichting zullen leiden.

Instellingsbesluit

Najaarsbericht 2005

Programma

Looptijd

Ingesteld op: November 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

Toelichting stand  

Algemeen

2

Voorziening Kosten Reorganisatie

Doel

De voorziening is ingesteld om daarmee de kosten te dekken die gepaard gaan met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat.

Instellingsbesluit

De voorziening is ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2004 (voordracht 48), besluit PS van 11 juni 2004.

Programma

8 Financiën (Programma overkoepelende reserves)

Looptijd

Ingesteld op: 11 juni 2004
Eindigt op: 31 december 2021
Door de geleidelijke verschuiving van de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar is de einddatum van de voorziening opgeschoven van 31 december 2019 naar 31 december 2021.

Toelichting (nieuwe) stortingen

Geen.

Toelichting stand  

De nawettelijke uitkeringen of ander soort uitkeringen aan het voormalige personeel worden betaald uit deze voorziening. Eind 2021 zal de laatste nawettelijke uitkering worden uitbetaald en eindigt deze voorziening.

Algemeen

Uit berekeningen komt naar voren dat deze middelen de komende jaren nog nodig zijn om de kosten te dekken.

3

Voorziening Pensioenen Leden GS

Doel

Het zeker stellen van de opgebouwde pensioenrechten van (ex)gedeputeerden.

Instellingsbesluit

Volgens het BBV (artikel 44) dient een voorziening te worden ingesteld voor verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is vast te stellen. Daarom is besloten een voorziening in te stellen voor de pensioenen van (oud) leden van GS.

Programma

1 Openbaar Bestuur

Looptijd

Ingesteld op: 1 juni 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

Een extern bureau / verzekeringsmaatschappij berekent jaarlijks de benodigde hoogte van de voorziening op basis van de opgebouwde pensioenrechten van (oud) leden van GS. Deze hoogte bepaalt de voeding van de reserve.

Toelichting stand  

De gepresenteerde storting in 2016 is gebaseerd op de meest actuele berekening. Hierin zijn nog niet de gevolgen meegenomen van het nieuwe college. De onttrekkingen zijn overeenkomstig verwachte uitkeringen voor ouderdoms- en nabestaandenpensioenen aan (partners van) oud leden van GS.

Algemeen

Deze voorziening blijft noodzakelijk voor huidige en toekomstige pensioenrechten. Op dit moment onderzoekt de commissie Dijkstal de mogelijkheid deze pensioengelden onder te brengen bij een centraal fonds voor alle decentrale overheden (bijvoorbeeld onderbrengen bij APB).

4

Voorziening Groot onderhoud Wegen en Vaarwegen

Doel

Reservering van middelen voor beheer en onderhoud van de provinciale land- en vaarwegen, waarvan de activiteiten zijn opgenomen in een door GS goedgekeurd (voortschrijdend) groot onderhoudsplan (PMO).

Instellingsbesluit

"Nota Reserves en Voorzieningen 2004” d.d. 14 juni 2004, nr. 48.
Ingesteld in 2011 bij PS besluit 31-1-2011"Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen”

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Ingesteld op: 14 juni 2004
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

De begrote storting in de Voorziening Groot Onderhoud bedraagt  in 2016 €. 23.191.000,- € 17.542.000 wegen, en    € 5.649.000 vaarwegen.

Toelichting stand  

De stand van de Voorziening Groot Onderhoud is in 2016 toereikend ter dekking van de programma’s Groot Onderhoud wegen en vaarwegen.

Algemeen

Geen.

5

Voorziening Grondwaterheffing

Doel

Het voorkomen van continue aanpassing van de grondwaterheffing. Bij hogere c.q. lagere ontvangsten dan geraamd, kan dit verschil verrekend worden met de gevormde voorziening.

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2004 op grond van invoering BBV per 1 januari 2004.

Programma

3 Water

Looptijd

Ingesteld op: Juni 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

Toelichting stand  

Algemeen

De doelstelling is een wettelijke verplichting. Grondwaterheffing dient budget neutraal te geschieden.

6

Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

Doel

Uitvoering van Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma 2010 – 2014 Provincie Noord-Holland, en bodembeheertaken. Hiermee geeft de provincie uitvoering aan de afspraken uit het landelijk bodemconvenant 2010-2015 tussen Rijk, gemeente, provincies en waterschappen.

Instellingsbesluit

Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014 (GS dd. 26 januari 2010)

Programma

4 Milieu

Looptijd

Ingesteld op: 26 januari 2010
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

De begrote storting in 2016 bedraagt € 3.079.000, deze bestaat uit:

  • Decentralisatie uitkering bodem (DUB) € 2.615.000
  • Bijdragen derden diverse projecten € 223.000
  • Bijdragen gemeente convenant Masterplan ’t Gooi € 216.000.
  • Rentetoevoeging € 25.000

Toelichting stand  

De komende jaren zullen de terugkerende toezeggingen van het ministerie (DUB) en van de partners van Masterplan ’t Gooi worden gestort in de voorziening.

Algemeen

De voorziening wordt, afhankelijk van de duur van de ontvangen rijksgelden t.b.v bodemsanering en –beheer, in stand gehouden.

7

Voorziening Subsidiecrediteuren

Doel

Voorziening die bestaat uit de harde subsidieverplichtingen voortkomend uit subsidiebeschikkingen ten laste van bestemmingsreserves.

Instellingsbesluit

Financiële verordening 2011

Programma

Looptijd

Ingesteld op: Januari 2011
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

Geen.

Toelichting stand  

Geen.

Algemeen

Geen.