Financiering

In onderstaande overzichten verschaffen wij u inzicht in de financiële positie voor wat betreft de financiering.

5.3.6.1 Overzicht van het renteresultaat

5.3.6.1 Overzicht van het renteresultaat

2015

2016

2017

2018

2019

 Rente van verstrekt kasgeld, van in rekening-courant uitstaande gelden en van andere kortlopende verplichtingen

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

 Rentelasten van opgenomen geldleningen

 Rentederving op verstrekte achtergestelde lening aan de gemeente Purmerend (tbv.stadsverwarming)

        272.000

        272.000

        272.000

        272.000

        136.000

 Rentederving op te verwachten verstrekte renteloze leningen en/ voorfinancieringen

        673.000

        755.000

        757.000

        738.000

        727.000

 - Leningen aan de RON NV.

            388.000

            388.000

            388.000

            388.000

            388.000

 - Ontwikkelingsmij N-H Noord inz. MKB

              30.000

              30.000

              30.000

              15.000

                          -

 - Leningen t.b.v.Streekrekening Texel

              42.000

              42.000

              42.000

              42.000

              42.000

 - Nationaal restauratie fonds

            197.000

            197.000

            197.000

            197.000

            197.000

 - Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

              12.000

                 8.000

              12.000

                 8.000

              12.000

 Gemeente Uithoorn

                 4.000

                 2.000

                          -

                          -

                          -

 -Renteverlies op NIEGG-gronden Crailo en Anna Paulowna

                          -

              88.000

              88.000

              88.000

              88.000

 Rente van verstrekte langlopende geldleningen

        100.000

          62.000

          26.000

          26.000

          26.000

 Doorberekende rente  

     5.901.000

     7.663.000

     9.228.000

   10.327.000

   11.896.000

 - Op kostenplaatsen (apparaatskosten)

         1.561.000

         1.442.000

         1.323.000

         1.204.000

         1.120.000

 - Op producten

         4.222.000

         5.731.000

         7.256.000

         8.728.000

      10.642.000

 - Geactiveerde rentekosten (op vaste activa)

            118.000

            347.000

            517.000

            262.000

                          -

 - Rentebijschrijving op voorraad niet in expl.genomen gronden

                          -

            143.000

            132.000

            133.000

            134.000

 Renteresultaat

    6.946.000

    8.752.000

  10.283.000

  11.363.000

  12.785.000

5.3.6.2 Staat van investeringen en financiering

2016

Begin
2016

Vermeerderingen
 2016

Verminderingen
 2016

Afschrijvingen
2016

Eind
2016

 Activa

 Immateriële activa

                                -

                                       -

                                   -

                                 -

                                -

 Materiële activa (investeringen)

          383.161.000

                 245.236.000

                90.613.000

             89.544.000

          448.240.000

 Economisch nut

         151.844.000

                     1.161.000

                 7.632.000

               4.785.000

         140.588.000

 Openbare ruimte met maatschappelijk nut

         231.317.000

                244.075.000

               82.981.000

            84.759.000

         307.652.000

                                -

 Financiële vaste activa

          118.554.000

                   17.655.000

                  2.405.000

                                 -

          133.804.000

 Deelnemingen

         118.554.000

                  15.250.000

                                   -

                                -

         133.804.000

 Bijdrage aan activa in eigendom van derden

                               -

                     2.405.000

                 2.405.000

                                -

                               -

 Verstrekte langlopende leningen

            55.423.000

                   15.524.000

                18.179.000

                                 -

            52.768.000

 Activa

       557.138.000

            278.415.000

         111.197.000

         89.544.000

       634.812.000

 Passiva

 Algemene reserves

            95.251.000

                                       -

                                   -

                                 -

            95.251.000

 Bestemmingsreserves

          659.268.000

                 155.091.804

             202.430.222

                                 -

          611.929.582

 Voorzieningen

          246.048.000

                   26.856.000

                84.484.000

                                 -

          188.420.000

 Passiva

    1.000.567.000

            181.947.804

         286.914.222

                        -

       895.600.582

 mutatie

-182.640.418

 Overschot aan financieringsmiddelen   

       443.429.000

       260.788.582

2017

Begin
2017

Vermeerderingen
2017

Verminderingen
 2017

Afschrijvingen
 2017

Eind
2017

 Activa

 Immateriële activa

                                -

                                       -

                                   -

                                 -

                                -

 Materiële activa (investeringen)

          448.240.000

                 270.882.000

             141.185.000

             56.567.000

          521.370.000

 Economisch nut

         140.588.000

                     2.575.000

                 6.225.000

               4.901.000

         132.037.000

 Openbare ruimte met maatschappelijk nut

         307.652.000

                268.307.000

             134.960.000

            51.666.000

         389.333.000

 Financiële vaste activa

          133.804.000

                   15.000.000

                                   -

                                 -

          148.804.000

 Deelnemingen

         133.804.000

                  15.000.000

                                   -

                                -

         148.804.000

 Bijdrage aan activa in eigendom van derden

                               -

                                      -

                                   -

                                -

                               -

 Verstrekte langlopende leningen

            52.768.000

                   11.805.000

                     313.000

                                 -

            64.260.000

 Activa

       634.812.000

            297.687.000

         141.498.000

         56.567.000

       734.434.000

 Passiva

 Algemene reserves

            95.251.000

                                       -

                                   -

                                 -

            95.251.000

 Bestemmingsreserves

          611.929.582

                 137.131.937

             151.172.444

                                 -

          597.889.074

 Voorzieningen

          188.420.000

                   23.967.000

                85.111.000

                                 -

          127.276.000

 Passiva

       895.600.582

            161.098.937

         236.283.444

                        -

       820.416.074

 mutatie

-174.806.507

 Tekort aan financieringsmiddelen   

       260.788.582

        85.982.074

2018

Begin
2018

Vermeerderingen
 2018

Verminderingen
 2018

Afschrijvingen
 2018

Eind
2018

 Activa

 Immateriële activa

                                -

                                       -

                                   -

                                 -

                                -

 Materiële activa (investeringen)

          521.370.000

                 221.469.000

                55.304.000

             82.923.000

          604.612.000

 Economisch nut

         132.037.000

                     1.050.000

                 4.864.000

               5.160.000

         123.063.000

 Openbare ruimte met maatschappelijk nut

         389.333.000

                220.419.000

               50.440.000

            77.763.000

         481.549.000

 Financiële vaste activa

          148.804.000

                   15.000.000

                                   -

                                 -

          163.804.000

 Deelnemingen

         148.804.000

                  15.000.000

                                   -

                                -

         163.804.000

 Bijdrage aan activa in eigendom van derden

                               -

                                      -

                                   -

                                -

                               -

 Verstrekte langlopende leningen

            64.260.000

                     5.630.000

                41.362.000

                                 -

            28.528.000

 Activa

       734.434.000

            242.099.000

           96.666.000

         82.923.000

       796.944.000

 Passiva

 Algemene reserves

            95.251.000

                                       -

                                   -

                                 -

            95.251.000

 Bestemmingsreserves

          597.889.074

                 134.950.155

             163.538.444

                                 -

          569.300.785

 Voorzieningen

          127.276.000

                   31.851.000

                79.472.000

                                 -

            79.655.000

 Passiva

       820.416.074

            166.801.155

         243.010.444

                        -

       744.206.785

 mutatie

-138.719.289

 Tekort aan financieringsmiddelen   

        85.982.074

         52.737.215-

2019

Begin
2019

Vermeerderingen
 2019

Verminderingen
 2019

Afschrijvingen
 2019

Eind
2019

 Activa

 Immateriële activa

                                -

                                       -

                                   -

                                 -

                                -

 Materiële activa (investeringen)

          604.612.000

                 180.090.000

             107.952.000

             75.746.000

          601.004.000

 Economisch nut

         123.063.000

                                      -

                 4.232.000

               3.416.000

         115.415.000

 Openbare ruimte met maatschappelijk nut

         481.549.000

                180.090.000

             103.720.000

            72.330.000

         485.589.000

 Financiële vaste activa

          163.804.000

                   15.000.000

                                   -

                                 -

          178.804.000

 Deelnemingen

         163.804.000

                  15.000.000

                                   -

                                -

         178.804.000

 Bijdrage aan activa in eigendom van derden

                               -

                                      -

                                   -

                                -

                               -

 Verstrekte langlopende leningen

            28.528.000

                         612.000

                  7.419.000

                                 -

            21.721.000

 Activa

       796.944.000

            195.702.000

         115.371.000

         75.746.000

       801.529.000

 Passiva

 Algemene reserves

            95.251.000

                                       -

                                   -

                                 -

            95.251.000

 Bestemmingsreserves

          569.300.785

                 140.654.311

             131.759.000

                                 -

          578.196.096

 Voorzieningen

            79.655.000

                   17.271.000

                41.162.000

                                 -

            55.764.000

 Passiva

       744.206.785

            157.925.311

         172.921.000

                        -

       729.211.096

 mutatie

-19.580.689

 Tekort aan financieringsmiddelen   

         52.737.215-

         72.317.904-